Pätevyyssanasto

FISEn rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan pätevyyksistä ja niiden rekisteristä puhuttaessa, on suositeltavaa käyttää FISEn kokoaman pätevyyssanaston mukaisia termejä.

VIRALLINEN TERMI LYH. SELITE SFS-EN ISO/IEC 17024
Arviointi Pätevyyslautakunta arvioi henkilön esittämien kirjallisten argumenttien perusteella pätevyysvaatimusten täyttymisen. Assessment
Eettiset ohjeet Kts. FISEn eettiset ohjeet
Ehdollisesti hyväksytty Pätevyyslautakunnan pätevyyden hyväksyntä sillä ehdolla, että hakija toimittaa puuttuvan tiedon sihteerille. Lautakunta valtuuttaa sihteerin toteamaan pätevyyden, kun hakija on toimittanut puuttuvan tiedon hänelle.
FISEn eettiset ohjeet Ohjeisto, jonka tehtävänä on määrittää kaikkia FISEn palvelussa pätevöityneitä velvoittava hyvä toimintatapa.
Haja-asutuksen vesihuollon suunnittelija VHS
Hakulomake Kts. pätevyyden hakulomake
Hakija FISEn palvelusta pätevyyttä hakeva henkilö. Applicant
Henkilöpätevyys Kts. pätevyys Certification of person
Korjaus- ja muutostyö K Maankäyttö- ja rakennuslaissa esitetään erikseen suunnittelu- ja työnjohtotehtävien uudisrakentamisen ja korjaus- ja muutostyön vaativuusluokitukset ja kelpoisuusvaatimukset alakohtaisesti. Repair and alteration work
Koulutuksen hyväksyntä Pätevyyksiin liittyvien koulutusten laadunvarmistusmenettely.
Koulutuksen hyväksymismaksu Koulutuksen hyväksynnästä perittävä maksu.
Kuntoarvio Kiinteistön, rakennuksen, rakennuksessa olevan järjestelmän tai rakennuksen yksittäisen rakenteen tai rakenneosan kunnon arvioiminen pääasiassa aistienvaraisesti ja kokemusperäisesti sekä rakennetta ja materiaaleja rikkomattomin menetelmin. Asuinkiinteistön kuntoarviointi tehdään aina ryhmätyönä, johon kuuluvat LVI-, sähkö- ja rakennustekniset asiantuntijat. (KH 90-00394)
Kuntotarkastus Asuntokaupan yhteydessä tehtävän aistienvaraisen ja rakennetta rikkomattoman kuntotarkastuksen tavoitteena on tuottaa puolueetonta tietoa asuntokaupan osapuolille rakennuksen rakennusteknisestä kunnosta, korjaustarpeista, vaurio-, käyttöturvallisuus- ja terveysriskeistä sekä toimenpide-ehdotuksista. Kuntotarkastuksen tekee yleensä vain rakennustekninen asiantuntija. (KH 90-00394)
Kuntotutkimus Yksittäisen rakenteen, rakenneosan, järjestelmän tai laitteen tarkka tutkiminen. Tutkimusmenetelmät ovat usein rakenteita rikkovia. Tutkimuksen tavoitteena on saada selville mahdollisen ongelman tai vaurion laajuus ja aiheuttaja sekä antaa sen jälkeen tarvittavat toimenpide-ehdotukset, suunnittelun ja korjauksen tai uusimisen lähtötiedoiksi. KH 90-00394
Käsittelymaksu Pätevyyshakemuksen käsittelystä perittävä maksu.
Lausunto Asiantuntijan kirjallinen arvio pätevyyttä hakevan henkilön ammattitaidosta kokonaisvaltaisesti tai tietyllä osa-alueella.
Lausuntopyyntö Asiantuntijalle esitettävä kirjallinen pyyntö, josta selviää mistä asioista halutaan arviointia.
Lisäselvitys Pätevyyden hakijan kirjallinen vastaus esitettyyn lisäselvityspyyntöön. Lisäselvitys liitetään osaksi pätevyyshakemusta.
Lisäselvityspyyntö Pätevyyden hakijalle esitetty pyyntö antaa lisätietoja pätevyyslautakunnalle pätevyyden arvioimiseksi.
Oikaisulautakunta FISEstä riippumattomasti toimiva elin, jonka tehtävänä on käsitellä FISEn pätevyyslautakunnan pätevyyspäätöksiin tyytymättömien henkilöiden oikaisupyynnöt.
Oikaisupyyntö Vapaamuotoinen, kirjallinen tyytymättömyyden ilmaisu FISEn pätevyyspäätökseen ja perusteltu pyyntö sen oikaisemiseksi. Appeal
Oikaisupäätös Oikaisulautakunnan oikaisupyyntötapauksessa tekemä päätös pätevyydestä.
Poikkeuksellisen vaativa vaativuusluokka Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen, tietyin perustein määräytyvä suunnittelu- tai työnjohtotehtävän vaativuuden luokka. Exceptionally difficult difficulty class
Päivityskoulutus Pätevyyden uusimisessa edellytettävä koulutus pätevyyden voimassaolon ajalta.
Pätevyyden hakulomake Pätevyyskohtainen ladattava lomake, jolla pätevyyttä haetaan.
Pätevyyden hakuprosessi Pätevyyden toteamista edeltävä menettely, jossa henkilö osoittaa pätevyytensä hakulomakkeella, jonka pätevyyslautakunta arvioi. Certification process
Pätevyyden toteaminen Pätevyyslautakunnan myönteinen päätös pätevyyden arvioinnista.
Pätevyys Riippumaton arvio yksityiskohtaisten pätevyysvaatimusten täyttymisestä ja osoitus sitoutumisesta FISEn eettisten ohjeiden noudattamiseen ja aktiiviseen ammattitaidon kehittämiseen. Pätevyys on määräaikainen ja se uusitaan esitettyjen näyttöjen perusteella. Competence
Pätevyyskoulutus Pätevyyden edellytyksenä oleva pakollinen pätevyyteen valmentava koulutus.
Pätevyyslautakunta FISEn nimittämä elin, joka arvioi pätevyyshakemukset pätevyysvaatimusten perusteella ja toteaa niiden pohjalta pätevyydet.
Pätevyyslautakunnan sihteeri Pätevyyslautakunnan yhteyshenkilö, joka vastaanottaa ja esikäsittelee pätevyyshakemukset lautakuntakäsittelyä varten. Hän ei osallistu päätöksentekoon pätevyyslautakunnassa.
Pätevyysnimike Yksittäinen pätevyys, esim. rakennussuunnittelija, uudisrakentaminen. Certification scheme
Pätevyyden uusiminen Prosessi, jossa hakija osoittaa hakulomakkeella että on toiminut aktiivisesti todetun pätevyyden mukaisessa tehtävässä ja kehittänyt ammattitaitoaan. Pätevyyslautakunta arvioi hakulomakkeen ja tekee päätöksen pätevyyden uusimisesta.
Pätevyyskortti Henkilön julkinen näkymä pätevyysrekisterissä, josta ilmenee henkilön voimassaolevat pätevyydet ja niiden päättymispäivät.
Pätevyysluokka Pätevyyden vaativuustaso.
Pätevyystentin laatija Henkilö, joka laatii pätevyystentin pätevyyslautakunnan toimeksiannosta. Examiner
Pätevyystentin arvioija Henkilö, joka arvioi pätevyystentin pätevyyslautakunnan toimeksiannosta. Examiner
Pätevyystentti Pätevyyden edellytyksenä oleva kirjallinen koe. Examination
Pätevyystodistus FISE pätevyyksistä ei jaeta tällä hetkellä paperitodistuksia. Pätevyysrekisterin pätevyyskortti on julkinen osoitus pätevyydestä ja sen voimassaolosta. Certificate
Pätevyysvaatimukset Yksityiskohtaiset koulutus, työkokemus ja muut vaatimukset, joiden perusteella pätevyydet arvioidaan. Certification requirements
Rakennusvirhekortti Rakennusvirhepankissa oleva yksittäistä virhettä käsittelevä ohjedokumentti.
Rakennusvirhepankki Rakennusvirheistä koostuva tietokanta.
Rekisteröintimaksu Pätevyyden rekisteröinnistä perittävä maksu.
Sanktio Pätevyyden omaavalle henkilölle annettava seuraamus todetusta rikkeestä.
Selvityspyyntö Henkilölle esitettävä pyyntö selvittää FISEn tietoon tullut rike-epäilys.
Sihteerijärjestö FISEn osakas, joka on sopinut tiettyjen pätevyyksien pätevyyslautakuntien ylläpitämisestä FISEn kanssa.
Sihteerikokous
Tavanomainen vaativuusluokka Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen tietyin perustein määräytyvä suunnittelu- tai työnjohtotehtävän vaativuuden luokka. Tietyissä pätevyyksissä Tavanomainen vaativuusluokka jaetaan alaryhmiin T ja T+. Conventional difficulty class
Toimintamalli FISEn toimintaa ohjaava kirjallinen ohjeisto.
Täydennyskoulutus Tutkintokoulutuksen lisäksi suoritettu koulutus, jota voidaan hyödyntää pätevyyttä haettaessa.
Uudisrakentaminen U Maankäyttö- ja rakennuslaissa esitetään erikseen suunnittelu- ja työnjohtotehtävien uudisrakentamisen ja korjaus- ja muutostyön vaativuusluokitukset ja kelpoisuusvaatimukset alakohtaisesti. New buildings
Vaativa vaativuusluokka Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen tietyin perustein määräytyvä suunnittelu- tai työnjohtotehtävän vaativuuden luokka. Tietyissä pätevyyksissä Vaativa vaativuusluokka jaetaan alaryhmiin V ja V+. Difficult difficulty class
Vaativuusluokka Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen tietyin perustein määräytyvä suunnittelu- tai työnjohtotehtävän vaativuuden luokka. Difficulty class
Valitus Ulkopuolisen yksityishenkilön tai organisaation esittämä tyytymättömyyden ilmaisu FISElle. Complaint