Pätevyysnimikkeiden käännökset

Pätevyysnimikkeet englanniksi

SUUNNITTELIJAT DESIGNERS
1 Kaavan laatija Planner
2 Pääsuunnittelija uudisrakentaminen Principal designer, new buildings
3 Pääsuunnittelija korjaus- ja muutostyö Principal designer, repair and alteration work
4 Rakennussuunnittelija uudisrakentaminen Building designer, new buildings
5 Rakennussuunnittelija korjaus- ja muutostyö Building designer, repair and alteration work
6 Betonirakenteiden suunnittelija uudisrakentaminen Designer of concrete structures, new buildings
7 Betonirakenteiden suunnittelija korjaus- ja muutostyö Designer of concrete structures, repair and alteration work
8 Betonirakenteiden korjaussuunnittelija (materiaalitekninen korjaus),
betonirakennukset
Designer of concrete structures, material technical repair and
alteration work to buildings
9 Betonirakenteiden korjaussuunnittelija (materiaalitekninen korjaus),
sillat ja muut infrarakenteet
Designer of concrete structures, material technical repair and
alteration work to bridges and other infrastructures
10 Puurakenteiden suunnittelija uudisrakentaminen Designer of timber structures, new buildings
11 Puurakenteiden suunnittelija korjaus- ja muutostyö Designer of timber structures, repair and alteration work
12 Teräsrakenteiden suunnittelija uudisrakentaminen Designer of steel structures, new buildings
13 Teräsrakenteiden suunnittelija korjaus- ja muutostyö Designer of steel structures, repair and alteration work
14 Rakennusfysiikan suunnittelija Designer of building physics
15 Akustiikan suunnittelija Designer of building acoustics
16 Kosteusvaurion korjaussuunnittelija Designer of repair work to moisture damaged structures
17 Pohjarakenteiden suunnittelija uudisrakentaminen Designer of foundation structures, new buildings
18 Pohjarakenteiden suunnittelija korjaus- ja muutosrakentaminen Designer of foundation structures, repair and alteration work
19 Infrarakohteiden pohjarakentamisen suunnittelija Designer of foundation structures, infra structures
20 Kalliorakenteiden suunnittelija Designer of rock structures
21 Ilmanvaihdon (IV) suunnittelija uudisrakentaminen Designer of ventilation, new buildings
22 Ilmanvaihdon (IV) suunnittelija korjaus- ja muutostyö Designer of ventilation, repair and alteration work
23 Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston (KVV) suunnittelija
uudisrakentaminen
Designer of water supply and sewage, new buildings
24 Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston (KVV) suunnittelija korjaus- ja
muutostyö
Designer of water supply and sewage, repair and alteration work
25 Paloturvallisuussuunnittelija Designer of fire safety
26 Tärinäasiantuntija Vibration expert
27 Kylmäsuunnittelija Designer of cooling
28 Haja-asutuksen vesihuollon suunnittelija Designer of water supply and sewage in dispersed settlement
29 Betonirakenteiden rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja External inspector in design of concrete structures
30 Puurakenteiden rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja External inspector in design of timber structures
31 Teräsrakenteiden rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja External inspector in design of steel structures
32 Rakennusfysiikan rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja External inspector in design of building physics
33 Pohjarakenteiden rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja External inspector in design of foundation structures
34 Kalliorakenteiden rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja External inspector in design of rock structures
TYÖNJOHTAJAT SITE MANAGERS
1 Vastaava työnjohtaja uudisrakentaminen Responsible site manager, new buildings
2 Vastaava työnjohtaja korjaus- ja muutostyö Responsible site manager, repair and alteration work
3 Betonirakenteiden työnjohtaja Site manager of concrete work
4 Puurakenteiden työnjohtaja Site manager of timber work
5 Teräsrakenteiden asennustyönjohtaja Execution manager of steel structures
6 Teräsrakennetehtaan työnjohtaja Workshop manager of steel structure manufacturing
7 Kosteusvaurion korjaustyönjohtaja Site manager of repair work to moisture damaged structures
8 Pohjarakennustöiden työnjohtaja Site manager of foundation work
9 Kalliorakennustöiden työnjohtaja Site manager of rock work
10 Ilmanvaihtolaitteiston (IV) rakentamisesta vastaava työnjohtaja
uudisrakentaminen
Site manager of ventilation work, new buildings
11 Ilmanvaihtolaitteiston (IV) rakentamisesta vastaava työnjohtaja korjaus-
ja muutostyö
Site manager of ventilation work, repair and alteration work
12 Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston (KVV) rakentamisesta vastaava
työnjohtaja uudisrakentaminen
Site manager of water supply and sewage work, new buildings
13 Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston (KVV) rakentamisesta vastaava
työnjohtaja korjaus- ja muutostyö
Site manager of water supply and sewage work, repair and alteration work
14 Betonirakenteiden korjaustyönjohtaja Site manager of concrete repair work
15 Valmisbetonityönjohtaja Manager of concrete production
16 Betonielementtien asennustyönjohtaja Execution manager  of prefabricated conctere structures
17 Betonijulkisivutyönjohtaja Site manager of concrete facade work
18 Betonilattiatyönjohtaja Site manager of concrete floor work
19 Betonilattiapinnoitustyönjohtaja Site manager of concrete floor coating work
20 Betonilaborantti Concrete laboratory technician
21 Tuotantojohdon pätevyydet: työmaainsinööri, työpäällikkö,
projektipäällikkö
Site engineer, Construction manager, Project manager
RAKENNUTTAJAT PROJECT MANAGERS
1 Yleinen rakennuttaja (RAP JA RAPS) Construction project manager, Senior construction project manager
2 Infra-rakennuttaja (RAP ja RAPS) Construction project manager, Senior construction project manager of
infra structures
3 Talotekniikan rakennuttaja (RAP ja RAPS) Construction project manager, Senior construction project manager of
HVAC HPAC=heating piping and air conditioning
VALVOJAT SUPERVISORS
1 Talonrakennustyön valvoja (RAV ja RAVS) Supervisor of building work, Senior supervisor of building work
2 Maa- ja pohjarakennustyön valvoja (RAV ja RAVS) Supervisor of infra structures, Senior supervisor of infra structures
3 Talotekniikan perusvalvoja Supervisor of building services, basic supervisor
4 Talotekniikan IT-valvoja Supervisor of building services, IT work
5 Talotekniikan LVI-valvoja Supervisor of building services, HVAC work
6 Talotekniikan RAU-valvoja Supervisor of building services, building automation work
7 Talotekniikan sähkövalvoja Supervisor of building services, electric work
ENERGIA- JA KUNTOASIANTUNTIJAT ENERGY AND CONDITION SPECIALISTS
1 Kosteusvaurion kuntotutkija Building investigator of moisture damaged structures
2 Betonirakenteiden kuntotutkija, betonirakennukset Building investigator of concrete structures
3 Betonirakenteiden kuntotutkija, sillat ja muut infrarakenteet Building investigator of concrete bridges and other concrete infra
structures
4 Ilmanvaihtojärjestelmien (IV) kuntotutkija Building investigator of ventilation systems
5 Lämmitys-, vesi- ja viemärijärjestelmien (LVV) kuntotutkija Building investigator of heating, water supply and sewage  systems
6 Asuntokaupan kuntotarkastaja (AKK) Building inspector (housing trade)
7 Rakennuksen kuntoarvioija (PKA) Building condition inspector
8 Energiatodistuksen laatija Energy assessor
9 Kosteudenhallintakoordinaattori Moisture control coordinator
Vaativuusluokka Difficulty class
poikkeuksellisen vaativa exceptionally difficult
vaativa difficult
tavanomainen conventional
Esim.
Designer of foundation structures, difficulty class exceptionally
difficult, new buildings

Pätevyysnimikkeet ruotsiksi

SUUNNITTELIJAT PROJEKTERARE
1 Kaavan laatija Planläggare
2 Pääsuunnittelija uudisrakentaminen Huvudprojekterare, nybyggnation
3 Pääsuunnittelija korjaus- ja muutostyö Huvudprojekterare, reparation och ändringar
4 Rakennussuunnittelija uudisrakentaminen Byggprojekterare, nybyggnation
5 Rakennussuunnittelija korjaus- ja muutos Byggprojekterare, reparation och ändringar
6 Betonirakenteiden suunnittelija uudisrakentaminen Betongkonstruktör, nybyggnation
7 Betonirakenteiden suunnittelija korjaus- ja muutostyö Betongkonstruktör, reparation och ändringar
8 Betonirakenteiden korjaussuunnittelija (materiaalitekninen korjaus),
betonirakennukset
Konstruktör för reparation av betongkonstruktioner, byggnader
9 Betonirakenteiden korjaussuunnittelija (materiaalitekninen korjaus),
sillat ja muut infrarakenteet
Konstruktör för reparation av betongkonstruktioner, bro- och
infrabyggande
10 Puurakenteiden suunnittelija uudisrakentaminen Träkonstruktör, nybyggnation
11 Puurakenteiden suunnittelija korjaus- ja muutostyö Träkonstruktör, reparation och ändringar
12 Teräsrakenteiden suunnittelija uudisrakentaminen Stålkonstruktör, nybyggnation
13 Teräsrakenteiden suunnittelija korjaus- ja muutostyö Stålkonstruktör, reparation och ändringar
14 Rakennusfysiikan suunnittelija Projekterare av byggfysik
15 Akustiikan suunnittelija Akustikprojektör
16 Kosteusvaurion korjaussuunnittelija Projekterare för reparationer av fuktskador
17 Pohjarakenteiden suunnittelija uudisrakentaminen Grundkonstruktör, nybyggnation
18 Pohjarakenteiden suunnittelija korjaus- ja muutostyö Grundkonstruktör, reparation och ändringar
19 Infrakohteiden pohjarakentamisen suunnittelija Grundkonstruktör, infrabyggande
20 Kalliorakentamisen suunnittelija Bergkonstruktör
21 Ilmanvaihdon (IV) suunnittelija uudisrakentaminen VVS-projekterare, ventilation, nybyggnation
22 Ilmanvaihdon (IV) suunnittelija korjaus- ja muutostyö VVS-projekterare, ventilation, reparation och ändringar
23 Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston (KVV) suunnittelija
uudisrakentaminen
VVS-projekterare, vatten och avloppsanläggningar, nybyggnation
24 Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston (KVV) suunnittelija korjaus- ja
muutostyö
VVS-projekterare, vatten och avloppsanläggningar, reparation och
ändringar
25 Paloturvallisuussuunnittelija Projekterare av brandsäkerhet
26 Tärinäasiantuntija Vibrationssakkunning
27 Kylmäsuunnittelija Projekterare av kylanordningar
28 Haja-asutuksen vesihuollon suunnittelija Planerare av vatten och avlopp i glesbygden
29 Betonirakenteiden rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja Extern granskare av betongkonstruktionsplanering
30 Puurakenteiden rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja Extern granskare av träkonstruktionsplanering
31 Teräsrakenteiden rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja Extern granskare av stålkonstruktionsplanering
32 Rakennusfysiikan rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja Extern granskare av byggfysikalisk planering
33 Pohjarakenteiden rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja Extern granskare av grundkonstruktionsplanering
34 Kalliorakenteiden rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja Extern granskare av bergkonstruktionsplanering
TYÖNJOHTAJAT ARBETSLEDARE
1 Vastaava työnjohtaja uudisrakentaminen Ansvarig arbetsledare, nybyggnation
2 Vastaava työnjohtaja korjaus- ja muutostyö Ansvarig arbetsledare, reparation och ändringar
3 Betonirakenteiden työnjohtaja Betongarbetsledare
4 Puurakenteiden työnjohtaja Arbetsledare för träkonstruktioner
5 Teräsrakenteiden asennustyönjohtaja Arbetsledare för montering av stålkonstruktioner
6 Teräsrakennetehtaan työnjohtaja Arbetsledare för tillverkning av stålkonstruktioner
7 Kosteusvaurion korjaustyönjohtaja Arbetsledare för reparationer av fuktskador
8 Pohjarakenteiden työnjohtaja Arbetsledare för grundkonstruktioner
9 Kalliorakenteiden työnjohtaja Arbetsledare för bergkonstruktioner
10 Ilmanvaihtolaitteiston (IV) rakentamisesta vastaava työnjohtaja
uudisrakentaminen
Ansvarig arbetsledare för byggande av ventilationsanläggningar,
nybyggnation
11 Ilmanvaihtolaitteiston (IV) rakentamisesta vastaava työnjohtaja korjaus-
ja muutostyö
Ansvarig arbetsledare för byggande av ventilationsanläggningar,
reparation och ändringar
12 Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston (KVV) rakentamisesta vastaava
työnjohtaja uudisrakentaminen
Ansvarig arbetsledare för vatten- och avloppsanläggningar, nybyggnation
13 Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston (KVV) rakentamisesta vastaava
työnjohtaja korjaus- ja muutostyö
Ansvarig arbetsledare för vatten- och avloppsanläggningar, reparation
och ändringar
14 Betonirakenteiden korjaustyönjohtaja Betongarbetsledare, reparation och ändringar
15 Valmisbetonityönjohtaja Arbetsledare för tillverkning av färdigbetong
16 Betonielementtien asennustyönjohtaja Arbetsledare för montering betongelement
17 Betonijulkisivutyönjohtaja Arbetsledare för tillverkning av betongfasad
18 Betonilattiatyönjohtaja Arbetsledare för betonggolv
19 Betonilattiapinnoitustyönjohtaja Arbetsledare för ytbeläggning på betonggolv
20 Betonilaborantti Betonglaborant
21 Tuotantojohdon pätevyydet: työmaainsinööri, työpäällikkö,
projektipäällikkö
Byggplatsingenjör, Byggchef, Projektledare
RAKENNUTTAJAT BYGGHERRE
1 Yleinen rakennuttaja (RAP JA RAPS) Byggherre, ledande byggherre
2 Infra-rakennuttaja (RAP ja RAPS) Byggherre, infrabyggandet
3 Talotekniikan rakennuttaja (RAP ja RAPS) Byggherre, bygginstallationer
VALVOJAT ÖVERVAKARE
1 Talonrakennustyön valvoja (RAV ja RAVS) Byggnadsarbetets övervakare, byggnadsarbetets ledande övervakare
2 Maa- ja pohjarakennustyön valvoja (RAV ja RAVS) Mark- och grundbyggandets övervakare, Mark- och grundbyggandets
ledande övervakare
3 Talotekniikan perusvalvoja Övervakare av bygginstallationer
4 Talotekniikan IT-valvoja Övervakare av IT-bygginstallationer
5 Talotekniikan LVI-valvoja Övervakare av VVS-installationer
6 Talotekniikan RAU-valvoja Övervakare av byggautomatikinstallationer
7 Talotekniikan sähkövalvoja Övervakare av elinstallationer
ENERGIA- JA KUNTOASIANTUNTIJAT ENERGI- OCH KONDITIONSSPECIALISTER
1 Kosteusvaurion kuntotutkija Konditionsgranskare med kunskap om fuktskador
2 Betonirakenteiden kuntotutkija, betonirakennukset Undersökare av betongkonstruktioners kondition, byggnader
3 Betonirakenteiden kuntotutkija, sillat ja muut infrarakenteet Undersökare av betongkonstruktioners kondition, bro- och infrabyggande
4 Ilmanvaihtojärjestelmien (IV) kuntotutkija Undersökare av ventilationssystems kondition
5 Lämmitys-, vesi- ja viemärijärjestelmien (LVV) kuntotutkija Undersökare av VVS-systems kondition
6 Asuntokaupan kuntotarkastaja (AKK) Konditionsgranskare vid bostadsaffär
7 Rakennuksen kuntoarvioija (PKA) Besiktigare av byggnaders kondition
8 Energiatodistuksen laatija Upprättare av energicertifikat
9 Kosteudenhallintakoordinaattori Fukthanteringskoordinator
Vaativuusluokka svårighetsklasser
poikkeuksellisen vaativa exceptionellt krävande
vaativa krävande
tavanomainen sedvanlig
Esim.
Grundkonstruktör, svårighetsklass exceptionellt krävande, nybyggnation
och reparation och ändringar