Eettiset ohjeet

Pätevyyspalvelussa pätevöityneiden henkilöiden laadukkaan toiminnan varmistamiseksi FISE on laatinut eettiset ohjeet, joiden tarkoituksena on varmistaa henkilön sitoutuminen korkeisiin ammatillisiin vaatimuksiin, rehellisyyteen ja hyvän rakentamistavan mukaiseen toimintaan. Näin pätevöitynyt asiantuntija voi tarjota yhteiskunnalle sekä toimeksiantajalleen erityistä tietoa, taitoa ja osaamista, joka on välttämätöntä kehitettäessä kestävää, laadukasta ja käyttäjäystävällistä rakennettua ympäristöä. FISEn pätevyyspalveluun sisältyy myös valitusoikeus sekä sanktiojärjestelmä. Lue lisää sivun alaosasta.

FISEn pätevyyspalvelussa pätevöitynyt asiantuntija sitoutuu työssään noudattamaan alla olevia FISEn eettisiä ohjeita;

Yhteiskuntasuhde

 • Tiedostaa toimintansa yhteiskunnalliset ja eettiset vaikutukset sekä vaikutukset ympäristöön.
 • Pyrkii toiminnallaan parantamaan rakentamisen ja ympäristön laatua.
 • Edistää työssään ja ratkaisuissaan hyvän ja turvallisen elinympäristön ylläpitämistä sekä sen kehittämistä.

Ammatilliset velvoitteet

 • Toimii työssään huolellisesti, rehellisesti, ahkerasti ja parhaalla mahdollisella ammattitaidolla, ottaen huomioon käyttäjän ja tilaajan tarpeet ja tavoitteet.
 • Varmistaa ennen tehtävän vastaanottamista, että hänellä on käytettävissään toimeksiannon suorittamiseen riittävä pätevyys sekä taidolliset, taloudelliset, tekniset ja muut resurssit. Huolehtii myös alaistensa riittävästä pätevyydestä ao. tehtävään.
 • On riippumaton antamissaan neuvoissa, arvioinneissa, esityksissä ja tekemissään päätöksissä.
 • Informoi asianomaisia tahoja ja tarvittaessa rakennusvalvontaa sekä muita viranomaisia havaitsemistaan puutteista ja epäkohdista.
 • Ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan.

Velvoitteet tilaajaa kohtaan

 • Varmistaa, ettei ota tehtäväkseen sellaisia toimeksiantoja, joiden suhteen hänellä on eturistiriita, tai hän on esteellinen tai epäpätevä.
 • Toteuttaa toimeksiantoon liittyvät tehtävät luotettavasti, vastuuntuntoisesti ja vuorovaikutteisesti.
 • Ei luovuta toimeksiantoon liittyviä luottamuksellisia tietoja ulkopuolisille.
 • Tiedottaa tilaajalle kaikista toimeksiantoon liittyvistä ristiriidoista ja antaa tilaajalle kaiken hallussaan olevan toimeksiantoon liittyvän tarvittavan tiedon.

Kollega- ja työyhteisösuhde

 • Ei harjoita epätervettä kilpailua eikä vahingoita kollegojensa ja työyhteisönsä mainetta eikä ammatillista toimintaa.
 • Arvostaa ja auttaa muita alan asiantuntijoita sekä toimii yhteistyössä heidän kanssaan.

Valitukset ja sanktiot

Valitusten käsittely

Valituksella tarkoitetaan ulkopuolisen yksityishenkilön tai organisaation esittämää tyytymättömyyden ilmaisua FISElle, koskien FISE-pätevän henkilön pätevyyteen liittyviä toimia. Valituksen tekijän tulee olla toimeksiannon osapuoli.

Valitus tehdään FISEn toimistoon kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen fiseatfise.fi. Valituksen saapuessa toimitusjohtaja arvioi, onko esitetty rike-epäily FISE-pätevyyteen liittyvä. Tarvittaessa hän konsultoi asiassa ko. pätevyyslautakunnan sihteeriä ja pätevyyslautakuntaa. Jos valitus koskee pätevyyttä ja on syytä epäillä, ettei henkilö ole noudattanut FISEn eettisiä ohjeita, valitus otetaan käsittelyyn.

Valituksen tekijälle ilmoitetaan aina valituksen perilletulo sekä vahvistetaan sen mahdollinen käsittelyyn otto perusteluineen. Päätös valituksesta annetaan 6 kk kuluessa sen vastaanottamisesta.

Sanktiojärjestelmä

Sanktioprosessi käynnistyy käsittelyyn otetusta valituksesta tai muuta kautta FISEn tietoon tulleesta rike-epäilystä. Henkilölle lähetetään asiasta selvityspyyntö. Pätevyyslautakunta arvioi tapauksen saatujen tietojen ja henkilön tekemän selvityksen pohjalta. FISEn hallitus tekee päätöksen sanktiosta pätevyyslautakunnan arvion ja muiden saatujen tietojen perusteella. Sanktiopäätöksestä ilmoitetaan henkilölle kirjallisesti.

Annettava sanktio määräytyy rikkeen vakavuuden mukaan:

 • henkilölle voidaan antaa huomautus tai
 • hänen pätevyytensä voidaan poistaa määräajaksi tai
 • hänen pätevyytensä voidaan poistaa kokonaan
 • hänen kaikki muutkin FISE-pätevyytensä voidaan poistaa määräajaksi tai kokonaan.

Räikeissä rikkomustapauksissa sanktiopäätös voidaan myös julkistaa.

Terveydensuojelulakiin perustuvassa kosteusvaurion kuntotutkijan pätevyydessä sanktiosta päättää STM. Jos henkilö ei täytä enää FISEn pätevyysvaatimuksia tai toistuvasti laiminlyö tehtävissä edellytettävää riippumattomuutta tai asiallista raportointia taikka oikeita mittaus- ja tutkimusmenetelmiä, sosiaali- ja terveysministeriö voi päättää merkinnän poistamisesta tietojärjestelmästä. Kuntotutkimustoimeksiannon asianosaiset tai FISE voivat tuoda esille epäilyn rikkeestä. FISE tekee tästä selvityksen. Ennen tietojärjestelmästä poistamista henkilölle varataan tilaisuus korjata pätevyydessään oleva puute, jollei puute ole niin olennainen, ettei sen korjaaminen ole mahdollista kohtuullisessa ajassa. Päätöksen rekisteristä poistamisesta tekee sosiaali- ja terveysministeriö ja merkinnän poistaa FISE.