Rakentamisen tärinäasiantuntija

Tärinäasiantuntija on alan tarvelähtöinen pätevyys.

Rakentamistoimenpiteiden aiheuttama tärinä, joka kohdistuu ympäröiviin rakenteisiin, tulee ottaa huomioon rakennusvaiheessa, jotta mm. henkilö-, laite- ja rakennevahingoilta vältytään. Rakentamisen tärinäasiantuntijan pätevyydellä varmistetaan suunnittelun ja toteutuksen vaativa erityisosaaminen. Työkokemukseksi ei hyväksytä pysyvien ja toistuvien tärinälähteiden vaikutusten arviointia tai suunnittelua.

Rakentamisen aiheuttamat tärinät jaetaan kolmeen vaativuusluokkaan 1 (helppo), 2 (vaativa) ja 3 (erittäin vaativa). Luokitus yksityiskohtineen on esitetty ohjeessa RIL 253-2010 Rakentamisen aiheuttamat tärinät.

Pätevyysluokat

Pätevyysluokat

Pätevyysluokat ovat:

  • a
  • aa

Näistä a on alempi ja aa ylempi vaativuustaso.

Rakentamisen aiheuttamien tärinöiden luokitus RIL253-2010 mukaan:

Pätevyysvaatimukset

Pätevyysvaatimukset koostuvat koulutus- ja työkokemusvaatimuksista.  Alla on esitetty tiivistetyt pätevyysvaatimukset pätevyysluokittain. Yksityiskohtaiset pätevyysvaatimukset on esitetty pätevyyden hakulomakkeella.

1. KOULUTUS

Koulutusvaatimus koostuu tutkinnosta ja opinnoista. Vaadittava tutkinto ja opintovaatimukset on esitetty alla olevassa taulukossa. Opinnot voivat sisältää sekä tutkinnossa että sitä täydentävissä koulutuksissa suoritettuja opintoja.

Taulukko. Tutkinto- ja opintovaatimukset pätevyysluokittain.

LUOKKA TUTKINTO OPINNOT
a Kyseiseen tehtävään soveltuva rakentamisen tai tekniikan alan korkeakoulututkinto, aiempi ammatillisen korkea-asteen tai opistoasteen tutkinto tai sitä vastaava tutkinto.
aa Kyseiseen tehtävään soveltuva rakentamisen tai kaivosalan ylempi korkeakoulututkinto (DI), insinööri(AMK)-tutkinto tai vastaava aiempi insinöörin tutkinto. Vähintään seuraavat opintosuoritukset:pohjarakennuksessa tai kalliorakentamisessa (väh. 20 op)rakenteiden suunnittelussa ja rakenteiden mekaniikassa (väh. 15 op)Em. pohjarakennuksen tai kalliorakentamisen opintoja voidaan korvata enintään 1/3 soveltuvilla rakenteiden dynamiikan ja geofysiikan opinnoilla ja tärinämittauksia käsittelevillä opinnoilla.

Rakentamisen tai muun tekniikan alan tutkinto voidaan korvata soveltuvalla matemaattis-luonnontieteisellä tutkinnolla tai ylipanostajan pätevyydellä, jos hakijalla on aiheeseen kattavasti liittyviä opintoja sekä hakija on toiminut pitkäaikaisesti, monipuolisesti ja jatkuvasti tärinäasiantuntemusta vaativissa tehtävissä. Jos puuttuvia opintoja tai tutkintoa halutaan korvata kokemuksella, tulee kokemusta olla tärinäasiantuntemusta vaativista tehtävistä seuraavasti:

  • a-luokka: vähintään 5 vuotta, josta vähintään 2 vuotta vaativuusluokan 2 kohteita asutulla alueella
  • aa-luokka: kokemusta vähintään 10 vuotta, josta vähintään 5 vuotta vaativuusluokan 3 töistä

Haettaessa tutkinnon tai opintojen korvaamista edellä kuvatulla tavalla hakijan tulee toimittaa tärinäteknisestä asiantuntemuksestaan kaksi työnäytettä, joista käy erityisesti ilmi teoreettisen osaamisen taso ja kyky soveltaa tietoja käytäntöön. Työnäytteen vaativuuden tulee vastata haettua pätevyyttä (aa tai a).

Työnäyte voi olla:

  • tärinätekninen suunnitelma tai tarkastelu, jossa on esitetty tarkastelu sallituista tärinöistä, toimenpiteet työn suorittamiseksi, tärinöiden mittaus ja tulosten analysointi sekä toimenpiteet mittausten perusteella
  • pohjarakennus- tai louhintasuunnitelma, joka sisältää tärinäteknistä suunnittelua ja ratkaisun teoreettinen toiminta on kirjallisesti selvitetty erillisselvityksenä
  • lausunto, jossa on tarkasteltu rakennustöistä aiheutuvien tärinöiden vaikutuksia rakenteisiin tai laitteisiin.

Hakemukseen liitettävä opintopistetaulukko: Opintosuoritukset tärinäasiantuntija

2. TYÖKOKEMUS

Tärinäasiantuntijan pätevöitymiseen vaadittava työkokemus on esitetty alla olevassa taulukossa.

Taulukko. Työkokemusvaatimukset pätevyysluokittain.

LUOKKA TYÖKOKEMUS
a Vähintään 2 vuotta työkokemusta pohjarakennustöiden suunnittelusta, toteuttamisesta tai valvonnasta tärinäasiantuntemusta vaativissa tehtävissä sisältäen näyttöä osallistumisesta tärinää aiheuttavien vaativuusluokan 2 töiden tärinämittauksiin ja tulosten käsittelyyn yhteensä vähintään 1 vuosi.
aa Vähintään 4 vuotta työkokemusta pohjarakennustöiden suunnittelusta, toteuttamisesta tai valvonnasta tärinäasiantuntemusta vaativissa tehtävissä sisältäen näyttöä osallistumisesta vaativuusluokan 3 töihin yhteensä vähintään 2 vuotta.

Pätevyyden uusiminen

Pätevyys on voimassa 7 vuotta kerrallaan, jonka jälkeen pätevyys tulee uusia.

Pätevyyden uusimisella hakija osoittaa, että on toiminut aktiivisesti todetun pätevyyden määrittelemässä tehtävässä. Hakemuksesta tulee käydä ilmi tiedot työsuhteista, työkokemuksesta ja päivityskoulutuksesta pätevyyden voimassaoloajalta.

1. TYÖKOKEMUS

Vähintään 3 vuoden työkokemus pätevyyden mukaisessa tai korkeammassa vaativuusluokassa pätevyyden voimassaoloajalta.

2. PÄIVITYSKOULUTUS

Pätevyyttä uusittaessa on osoitettava ylläpitäneensä ja kehittäneensä osaamistaan päivityskoulutuksella.

Jos pätevyyttä haetaan aikaisempaa korkeammassa vaativuusluokassa, tulee sitä hakea uutena pätevyytenä.

Hakuohjeet

Pätevyyttä tai pätevyyden uusimista haetaan pätevyyskohtaisella määrämuotoisella sähköisellä hakulomakkeella. Hakulomakkeisiin pääset alla olevasta HAE PÄTEVYYTTÄ-painikkeesta tai sivuston samannimiseltä välilehdeltä.

Pätevyyshakemuksen käsittely- ja rekisteröintimaksut löytyvät Pätevyydet >Fise pätevyyden hakeminen> Hakuohjeet sivulta.

Hakemusten on oltava perillä viimeistään 2 viikkoa ennen pätevyyslautakunnan kokousta. Pätevyyslautakunnan tulevat kokoukset sekä lisätietoja pätevyyden hakemisesta antavan pätevyyslautakuntaa ylläpitävän sihteerijärjestö RIL:n yhteystiedot löydät täältä

HAE PÄTEVYYTTÄ