Puurakenteiden suunnittelija

Puurakenteiden suunnittelijan pätevyys perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä sitä täydentäviin asetuksiin ja ohjeisiin (Ympäristöministeriö: Suomen rakentamismääräyskokoelma). Lain 120 c §:n mukaan rakentamisessa tarvittavat erityissuunnitelmat laatii kyseisen erityisalan suunnittelija.

Puurakenteiden suunnittelijan pätevyysvaatimusten laadinnassa on huomioitu pääkaupunkiseudun rakennusvalvontojen tulkintaohjeet.

Puurakenteiden suunnittelijan pätevyyttä voi hakea erikseen uudisrakentamisessa (U) ja korjaus- ja muutostyössä (K).

Puurakenteiden suunnittelijan pätevyyttä voidaan hyödyntää myös hankkeissa, joissa ei sovelleta maankäyttö- ja rakennuslakia. Tällaisia ovat esimerkiksi silta- ja infrarakennushankkeet.

Pätevyysluokat

Uudisrakentamisen (U) ja korjaus- ja muutostyön (K) pätevyysluokat ovat:

  • Tavanomainen
  • Vaativa (V ja V+)
  • Poikkeuksellisen vaativa

Pätevyysluokat perustuvat maankäyttö- ja rakennuslaissa esitettyihin suunnittelutehtävien vaativuusluokkiin. Vaativa luokka on jaettu PKSRAVAn tulkintaohjeen 17-12002 mukaisiin alaryhmiin V ja V+.

FISEn puurakenteiden pätevyyslautakunnan tulkinta kantavien puurakenteiden suunnittelutehtävien määräytymisestä eri luokkiin on esitetty täällä.

Pätevyysvaatimukset

Pätevyysvaatimukset koostuvat koulutus-, työkokemus- ja työnäytevaatimuksista.  Alla on esitetty tiivistetyt pätevyysvaatimukset pätevyysluokittain. Korjaus- ja muutostyön (K) vaatimukset on esitetty erikseen niiltä osin kuin ne poikkeavat uudisrakentamisesta (U). Yksityiskohtaiset pätevyysvaatimukset on esitetty pätevyyden hakulomakkeella.

1. KOULUTUS

Koulutusvaatimus koostuu tutkinnosta ja opinnoista. Vaadittava tutkinto on maankäyttö­ ja rakennuslain 120 e §:n Suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimukset mukainen. Opintovaatimukset ovat Ympäristöministeriön ohjeen rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta (YM2/601/2015) ja PKSRAVAn tulkintaohjeen 17-12002 mukaisia. Opinnot voivat sisältää sekä tutkinnossa että sitä täydentävissä koulutuksissa suoritettuja opintoja.

Taulukko. Tutkinto- ja opintovaatimukset pätevyysluokittain.

LUOKKA TUTKINTO OPINNOT
Tavanomainen Kyseiseen rakennesuunnittelutehtävään soveltuva rakentamisen tai tekniikan alan tutkinto, joka on vähintään aiemman teknikon tai sitä vastaavan tutkinnon tasoinen. Vähintään 30 op rakennetekniikan sekä kyseessä olevien rakenteiden suunnitteluun ja toimintaan liittyviä opintoja, jotka sisältävät seuraavia opintosuorituksia:rakenteiden mekaniikka (väh. 10 op) ja rakennesuunnittelumateriaali- ja valmistustekniikkapuurakenteiden suunnittelu (väh. 4 op) ja puurakentaminenpuutuotetekniikka
Vaativa (V ja V+) Kyseiseen rakennesuunnittelutehtävään soveltuva rakentamisen tai tekniikan alan korkeakoulututkinto, aiempi ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai sitä vastaava tutkinto. Vähintään 40 op rakennetekniikan sekä kyseessä olevien rakenteiden suunnitteluun ja toimintaan liittyviä opintoja, jotka sisältävät seuraavia opintosuorituksia:rakenteiden mekaniikka (väh. 15 op) ja rakennesuunnittelumateriaali- ja valmistustekniikkapuurakenteiden suunnittelu (väh. 10 op, josta korkeintaan 3 op voidaan korvata betoni- ja teräsrakenteiden opinnoilla) ja puurakentaminenpuutuotetekniikka
Poikkeuksellisen vaativa Kyseiseen rakennesuunnittelutehtävään soveltuva rakentamisen tai tekniikan alan ylempi korkeakoulututkinto. Vähintään 45 op rakennetekniikan sekä kyseessä olevien rakenteiden suunnitteluun ja toimintaan liittyviä opintoja, jotka sisältävät seuraavia opintosuorituksia:rakenteiden mekaniikka (väh. 20 op) ja rakennesuunnittelumateriaali- ja valmistustekniikka ja materiaalimallitpuurakenteiden suunnittelu (väh. 10 op) ja puurakentaminenpuutuotetekniikka

Tutkinnon lopputyö voidaan osittain sisällyttää vaadittuihin opintoihin edellyttäen, että hakija osoittaa sen liittyvän olennaisesti puurakenteisiin ja että se on vahvistanut hakijan osaamista esitetyistä aihealueista. Korkeintaan 30 % lopputyön opintopisteistä voidaan hyväksyä osaksi opintoja. Myös yli 10 vuoden työkokemuksella voidaan osittain (korkeintaan 20 %) korvata opintoja. Yllä esitetty opintojen kokonaismäärä tulee kuitenkin olla suoritettuna opintopisteinä.

Ns. AHOT-menettely eli aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on koulutusjärjestelmän piirissä toteutettavaa toimintaa. Halutessaan hakija voi kääntyä esim. pätevyyksiin valmentavien koulutusten järjestäjien puoleen. Pätevyyslautakunta ei tee AHOT-menettelyä, vaan hakemuksessa esitettyjen opintojen tulee olla koulutusorganisaatioiden todentamia.

Hakemukseen liitettävä opintopistetaulukko: Opintosuoritukset Puurakenteet.

2. TYÖKOKEMUS

Puurakenteiden suunnittelijan pätevöitymiseen vaadittava työkokemus vastaa maankäyttö- ja rakennuslain 120 e §:ssä Suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimukset esitettyjä työkokemusvaatimuksia. Suunnittelukokemuksen arvioinnin lähtökohtana on Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta (YM2/601/2015) ja Ympäristöministeriön ohje rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokista (YM1/601/2015).

Taulukko. Työkokemusvaatimukset pätevyysluokittain uudisrakentamisen (U) ja korjaus- ja muutostyön (K) pätevyydessä.

LUOKKA U K
Tavanomainen Vähintään 3 vuoden kokemus avustamisesta vähintään tavanomaisissa kantavien rakenteiden suunnittelutehtävissä, joihin sisältyy puurakenteiden suunnittelutehtäviä. Sama kuin uudisrakentamisessa siten, että vähintään 1 vuosi kokemuksesta on rakenteiden korjaus- ja muutostöiden suunnittelutehtävistä sisältäen puurakenteiden korjaussuunnittelua.
V Vähintään 4 vuoden kokemus tavanomaisista kantavien rakenteiden suunnittelutehtävistä ja vähintään 2 vuoden kokemus avustamisesta vaativissa kantavien rakenteiden suunnittelutehtävissä. Kokemusta tulee olla yhteensä 6 vuotta ja sen tulee sisältää puurakenteiden suunnittelutehtäviä. Sama kuin uudisrakentamisessa siten, että vähintään 2 vuotta kokemuksesta on rakenteiden korjaus- ja muutostöiden suunnittelutehtävistä sisältäen puurakenteiden korjaussuunnittelua.
V+ Vähintään 4 vuoden kokemus vastuullisena suunnittelijana V­ luokan kantavien rakenteiden suunnittelutehtävissä sisältäen puurakenteiden suunnittelutehtäviä. Kokemusta tulee olla yhteensä vähintään 6 vuotta. Sama kuin uudisrakentamisessa siten, että vähintään 2 vuotta kokemuksesta on rakenteiden korjaus- ja muutostöiden suunnittelutehtävistä sisältäen puurakenteiden V luokan korjaussuunnittelua.
Poikkeuksellisen vaativa Vähintään 10 vuoden kokemus kantavien rakenteiden suunnittelutehtävistä, josta vähintään 6 vuotta V ja V+ luokan suunnittelutehtävistä tai avustamisesta Poikkeuksellisen vaativissa tehtävissä, sisältäen vähintään 4 vuotta vastuullisena suunnittelijana toimimista vähintään Vaativissa tehtävissä. Kokemukseen tulee sisältyä V+ luokan kohteita. Edellä mainittu 6 vuoden kokemus tulee olla hankittu tutkinnon suorittamisen jälkeen. Kokemuksen tulee sisältää kantavien puurakenteiden suunnittelua. Sama kuin uudisrakentamisessa siten, että vähintään 3 vuotta kokemuksesta on rakenteiden korjaus- ja muutostöiden suunnittelutehtävistä sisältäen puurakenteiden V+ luokan korjaussuunnittelua.

Tavanomaisessa sekä V ja V+ luokissa työkokemuksesta vähintään 2/3 tulee olla kertynyt tutkinnon suorittamisen jälkeen. Opiskelun aikaisesta työkokemuksesta hyväksytään vain se osuus, joka on syntynyt vaaditun opintopistemäärän täyttymisen jälkeen ja joka voidaan laskea suunnitteluksi (esim. puhtaaksi piirtämistä ei lasketa suunnitteluksi). Jos PV-pätevyyden hakijalla on sekä insinööri(AMK) että ylempi korkeakoulututkinto (DI/YAMK), lasketaan kokemusvuodet perustuen ensimmäisen korkeakoulututkinnon suorittamisajankohdasta. Ylemmän korkeakoulututkinnon opintojaksojen tulee sisältää pätevyysvaatimuksiin liittyviä opintosuorituksia kattavasti.

3. TYÖNÄYTTEET

Pätevyysluokissa V, V+ ja Poikkeuksellisen vaativa edellytetään 2 työnäytettä (esim. rakennepiirustuksia), joista käy ilmi osaamisen taso ja suunnittelukohteiden vaativuus.

4. PÄTEVYYDEN HAKEMINEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSEN PERUSTEELLA

Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 41/2014 sisältää siirtymäsäännöksen, jonka mukaan kelpoisuusvaatimukset täyttävänä rakennesuunnittelijana pidetään myös henkilöä, joka on ennen lain voimaantuloa (1.9.2014) rakennusvalvontaviranomaisen vastaaviin erittäin vaativiin rakennesuunnittelutehtäviin hyväksymä ja jolla voidaan näin katsoa olevan poikkeuksellisen vaativan suunnittelutehtävän vaatimat edellytykset.

Haettaessa pätevyyttä siirtymäsäännökseen perustuen, hakijalle todetaan yleispätevyys siinä luokassa, jossa uuden lain mukaiset tutkinto- ja koulutusvaatimukset täyttyvät. Poikkeuksellisen vaativan luokan pätevyys rajataan koskemaan vastaavia suunnittelutehtäviä, jotka ovat olleet pätevyyden toteamisen perustana.

Kokemuksen osalta hakijan tulee täyttää kohdassa TYÖKOKEMUS esitetyt Poikkeuksellisen vaativan luokan vaatimukset.

Hakemukseen liitettävä taulukko: RV hyväksynnät PV-luokan kohteista.

Pätevyysluokan korotus

V luokan pätevyyden voi korottaa pätevyyden 7 vuoden voimassaoloaikana helpotetulla menettelyllä V+ luokan pätevyydeksi. Tällöin riittää, että osoitetaan V+ luokan työkokemusvaatimuksen täyttyminen, joka on edellä esitetyn taulukon mukainen. Korotettu V+ luokan pätevyys on voimassa alkuperäisen pätevyyden mukaiseen päivään asti, jonka jälkeen pätevyys tulee uusia. Jos Poikkeuksellisen vaativan luokan vaatimukset täyttyvät, haetaan Poikkeuksellisen vaativan luokan pätevyyttä uutena pätevyytenä, ei uusintana.

Pätevyyden uusiminen

Pätevyys on voimassa 7 vuotta kerrallaan, jonka jälkeen pätevyys tulee uusia.

Pätevyyden uusimisella hakija osoittaa, että on toiminut aktiivisesti todetun pätevyyden määrittelemässä tehtävässä. Hakemuksesta tulee käydä ilmi tiedot työsuhteista, työkokemuksesta ja päivityskoulutuksesta pätevyyden voimassaoloajalta.

1. TYÖKOKEMUS

Vähintään 3 vuoden työkokemus pätevyyden mukaisessa tai korkeammassa vaativuusluokassa pätevyyden voimassaoloajalta.

2. PÄIVITYSKOULUTUS

Puurakenteiden suunnittelua tukevaa päivityskoulutusta vähintään 3 koulutuspäivää (21 opetustuntia) tai 3 op edeltävältä 7 vuoden rekisteröintiajalta.

Jos pätevyyttä haetaan aikaisempaa korkeammassa vaativuusluokassa, tulee sitä hakea uutena pätevyytenä.

Hakuohjeet

Pätevyyttä tai pätevyyden uusimista haetaan pätevyyskohtaisella määrämuotoisella sähköisellä hakulomakkeella. Hakulomakkeisiin pääset alla olevasta HAE PÄTEVYYTTÄ-painikkeesta tai sivuston samannimiseltä välilehdeltä.

Pätevyyshakemuksen käsittely- ja rekisteröintimaksut löytyvät Pätevyydet >Fise pätevyyden hakeminen> Hakuohjeet sivulta.

Hakemusten on oltava perillä viimeistään 2 viikkoa ennen pätevyyslautakunnan kokousta. Pätevyyslautakunnan tulevat kokoukset sekä lisätietoja pätevyyden hakemisesta antavan pätevyyslautakuntaa ylläpitävän sihteerijärjestö RIL:n yhteystiedot löydät täältä

HAE PÄTEVYYTTÄ