Paloturvallisuussuunnittelija

Paloturvallisuussuunnittelijan pätevyys on rakennettu maankäyttö- ja rakennuslain sekä sitä täydentävien asetusten ja Ympäristöministeriön ohjeiden (Ympäristöministeriö: Suomen rakentamismääräyskokoelma) periaatteiden mukaisesti alan tarvelähtöisenä pätevyytenä. Laki ei suoraan esitä paloturvallisuuden erityisalaa, mutta lain erityismenettelyä koskevassa kohdassa se mainitaan (150 d§).

Pätevyysluokat

Pätevyysluokat ovat:

  • Tavanomainen
  • Vaativa
  • Poikkeuksellisen vaativa

Pätevyysluokat perustuvat maankäyttö- ja rakennuslaissa esitettyihin suunnittelutehtävien vaativuusluokkiin.

Paloturvallisuuden suunnittelutehtävien määräytyminen eri luokkiin on esitetty täällä.

Pätevyysvaatimukset

Pätevyysvaatimukset koostuvat koulutus-, työkokemus- ja työnäytevaatimuksista.  Alla on esitetty tiivistetyt pätevyysvaatimukset pätevyysluokittain. Yksityiskohtaiset pätevyysvaatimukset on esitetty pätevyyden hakulomakkeella.

1. KOULUTUS

Koulutusvaatimus koostuu tutkinnosta ja opinnoista. Suunnittelutehtävään soveltuva rakentamisen tai tekniikan alan tutkinto on kaikissa tapauksissa edellytys pätevyyden toteamiselle. Opinnot voivat sisältää sekä tutkinnossa että sitä täydentävissä koulutuksissa suoritettuja opintosuorituksia.

Uutta pätevyyttä haettaessa tutkintoon sisältyvien ja tutkintoa täydentävien opintosuoritusten laajuus esitetään kursseittain opintopisteinä ja niiden tulee olla virallisten koulutusorganisaatioiden todentamia. Opintosuoritukset voidaan tarvittaessa jakaa useammalle osa-alueelle tai niistä voidaan hyödyntää vain osa. Epäselvissä tapauksissa hakijan tulee osoittaa, mieluiten oppilaitoksen toimesta vahvistettuna, että opintojakson sisältö ja kuhunkin osioon esitetty laajuus vastaa pätevyysvaatimuksia.

Vaadittava tutkinto ja opintovaatimukset on esitetty alla olevassa taulukossa.

Taulukko. Tutkinto- ja opintovaatimukset pätevyysluokittain.

LUOKKA TUTKINTO OPINNOT
Tavanomainen Kyseiseen suunnittelutehtävään soveltuva rakentamisen tai tekniikan alan tutkinto, joka on vähintään aiemman teknikon tai sitä vastaavan tutkinnon tasoinen. Vähintään 20 op paloturvallisuuteen sekä rakennetekniikkaan liittyviä opintoja, jotka sisältävät seuraavien aihealueiden opintosuorituksia:rakennustekniikka tai talonrakentaminen (väh. 4 op)palo- ja turvallisuustekniikka (väh. 6 op)riskienhallintatalotekniset järjestelmät
Vaativa Kyseiseen suunnittelutehtävään soveltuva rakentamisen tai tekniikan alan korkeakoulututkinto, aiempi ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai sitä vastaava tutkinto. Vähintään 30 op paloturvallisuuteen sekä rakennetekniikkaan liittyviä opintoja, jotka sisältävät seuraavien aihealueiden opintosuorituksia:rakennustekniikka tai talonrakentaminen (väh. 9 op)palo- ja turvallisuustekniikka (väh. 9 op)riskienhallintatalotekniset järjestelmät
Poikkeuksellisen vaativa Kyseiseen suunnittelutehtävään soveltuva rakentamisen tai tekniikan alan ylempi korkeakoulututkinto. Vähintään 35 op paloturvallisuuteen sekä rakennetekniikkaan liittyviä opintoja, jotka sisältävät seuraavien aihealueiden opintosuorituksia:
- akennustekniikka tai talonrakentaminen (väh. 9 op)
- palo- ja turvallisuustekniikka (väh. 13 op)tulipalon dynamiikka tai oletettu palonkehitys (väh. 9 op)riskienhallintatalotekniset järjestelmät

Tutkinnon lopputyö voidaan osittain sisällyttää vaadittuihin opintoihin edellyttäen, että hakija osoittaa sen liittyvän olennaisesti paloturvallisuuteen ja että se on vahvistanut hakijan osaamista esitetyistä aihealueista. Korkeintaan 30 % lopputyön opintopisteistä voidaan hyväksyä osaksi opintoja. Myös yli 10 vuoden työkokemuksella voidaan osittain (korkeintaan 20 %) korvata opintoja. Yllä esitetty opintojen kokonaismäärä tulee kuitenkin olla suoritettuna opintopisteinä.

Riskienhallinnan opintojen tulee sisältää riskienhallinnan yleiset periaatteet ja menetelmät, joita voidaan soveltaa paloriskien hallintaan. Taloteknisten järjestelmien opinnot sisältävät tyypillisesti perusteet rakennuksen lämmitys-, vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtojärjestelmistä.

Ns. AHOT-menettely eli aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on koulutusjärjestelmän piirissä toteutettavaa toimintaa. Halutessaan hakija voi kääntyä esim. pätevyyksiin valmentavien koulutusten järjestäjien puoleen. Pätevyyslautakunta ei tee AHOT-menettelyä, vaan hakemuksessa esitettyjen opintojen tulee olla koulutusorganisaatioiden todentamia.

Hakemukseen liitettävä opintopistetaulukko: Opintosuoritukset Paloturvallisuus.

2. TYÖKOKEMUS

Paloturvallisuussuunnittelijan pätevöitymiseen vaadittava työkokemus on esitetty alla olevassa taulukossa.

Taulukko. Työkokemusvaatimukset pätevyysluokittain.

LUOKKA TYÖKOKEMUS
Tavanomainen Vähintään 3 vuoden työkokemus avustamisesta vähintään tavanomaisissa paloturvallisuuden suunnittelutehtävissä.
Vaativa Vähintään 6 vuoden työkokemus vähintään tavanomaisista paloturvallisuuden suunnittelutehtävistä, josta vähintään 2 vuotta tulee olla vähintään avustamista vaativissa paloturvallisuuden suunnittelutehtävissä.
Poikkeuksellisen vaativa Vähintään 10 vuoden kokemus paloturvallisuuden suunnittelutehtävistä, josta vähintään 6 vuotta Vaativan luokan suunnittelutehtävistä tai avustamisesta Poikkeuksellisen vaativissa tehtävissä, sisältäen vähintään 4 vuotta vastuullisena suunnittelijana toimimista vähintään Vaativissa tehtävissä. Kokemukseen tulee sisältyä paloturvallisuuden Vaativan luokan yläpään kohteita. Edellä mainittu 6 vuoden kokemus tulee olla hankittu tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Tavanomaisessa ja vaativassa luokassa työkokemuksesta vähintään 2/3 tulee olla kertynyt tutkinnon suorittamisen jälkeen. Poikkeuksellisen vaativassa luokassa vähintään 6 vuotta työkokemuksesta tulee olla sen tutkinnon suorittamisen jälkeistä, joka on vaadittu ko. työtehtävään. Opiskelun aikaisesta työkokemuksesta hyväksytään vain se osuus, joka on syntynyt vaaditun opintopistemäärän täyttymisen jälkeen ja joka voidaan laskea suunnitteluksi (esim. puhtaaksi piirtämistä ei lasketa suunnitteluksi).

Koska paloturvallisuussuunnittelijan pätevyys edellyttää laajaa kokemusta koko suunnittelualasta, kapean erikoisalan suunnittelutehtävät kuten rakennesuunnittelutehtäviin kuuluva palomitoitus, palokatkosuunnittelu ja rakennushankkeen yhteydessä tehtävä pelastussuunnittelu eivät yksinään mahdollista pätevyyden toteamista. Näistä tai vastaavista tehtävistä hyväksytään yhteensä enintään 1/3 suunnittelukokemuksesta, kuitenkin siten että yksittäistä aihepiiriä hyväksytään enintään 1/5.

Jos PV-pätevyyden hakijalla on sekä insinööri(AMK) että ylempi korkeakoulututkinto (DI/YAMK), lasketaan kokemusvuodet perustuen ensimmäisen korkeakoulututkinnon suorittamisajankohdasta. Ylemmän korkeakoulututkinnon opintojaksojen tulee sisältää pätevyysvaatimuksiin liittyviä opintosuorituksia kattavasti.

Työtodistusten tulee sisältää tiedot alkamisajankohdasta, asemasta ja tehtävistä. Työtodistuksesta tulee myös käydä selville, jos hakija ei tee täyttä työaikaa. Sivutoiminen tai osa-aikainen työkokemus huomioidaan paloturvallisuussuunnitteluun liittyvien tehtävien todellisen osuuden mukaan (esim. 20 %).

Hakijan tulee varmistaa etukäteen lausunnonantajien suostumus mahdollisen suullisen lausunnon antamiseen.

3. TYÖNÄYTTEET

Poikkeuksellisen vaativassa luokassa edellytetään 2 työnäytettä (esim. palotekninen erityissuunnitelma tai paloturvallisuussuunnitelma), joista käy ilmi osaamisen taso ja suunnittelukohteiden vaativuus. Vaativassa luokassa voidaan tarvittaessa edellyttää työnäytteitä.

4. PÄTEVYYDEN HAKEMINEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSEN PERUSTEELLA

Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 41/2014 sisältää siirtymäsäännöksen, jonka mukaan kelpoisuusvaatimukset täyttävänä suunnittelijana pidetään myös henkilöä, joka on ennen lain voimaantuloa (1.9.2014) rakennusvalvontaviranomaisen tai tilaajan vastaaviin erittäin vaativiin paloturvallisuussuunnittelutehtäviin hyväksymä ja jolla voidaan näin katsoa olevan poikkeuksellisen vaativan suunnittelutehtävän vaatimat edellytykset.

Haettaessa pätevyyttä siirtymäsäännökseen perustuen, hakijalle todetaan yleispätevyys siinä luokassa, jossa uuden lain mukaiset tutkinto- ja koulutusvaatimukset täyttyvät. Poikkeuksellisen vaativan luokan pätevyys rajataan koskemaan vastaavia suunnittelutehtäviä, jotka ovat olleet pätevyyden toteamisen perustana.

Kokemuksen osalta hakijan tulee täyttää kohdassa TYÖKOKEMUS esitetyt Poikkeuksellisen vaativan luokan vaatimukset.

Hakemukseen liitettävä taulukko: RV hyväksynnät PV luokan kohteista Paloturvallisuussuunnittelija.

Pätevyyden uusiminen

Pätevyys on voimassa 7 vuotta kerrallaan, jonka jälkeen pätevyys tulee uusia.

Pätevyyden uusimisella hakija osoittaa, että on toiminut aktiivisesti todetun pätevyyden määrittelemässä tehtävässä. Hakemuksesta tulee käydä ilmi tiedot työsuhteista, työkokemuksesta ja päivityskoulutuksesta pätevyyden voimassaoloajalta.

1. TYÖKOKEMUS

Vähintään 3 vuoden työkokemus pätevyyden mukaisessa tai korkeammassa vaativuusluokassa pätevyyden voimassaoloajalta.

2. PÄIVITYSKOULUTUS

Paloturvallisuussuunnittelua tukevaa päivityskoulutusta vähintään 3 koulutuspäivää (21 opetustuntia) edeltävältä 7 vuoden rekisteröintiajalta.

Jos pätevyyttä haetaan aikaisempaa korkeammassa vaativuusluokassa, tulee sitä hakea uutena pätevyytenä.

Hakuohjeet

Pätevyyttä tai pätevyyden uusimista haetaan pätevyyskohtaisella määrämuotoisella sähköisellä hakulomakkeella. Hakulomakkeisiin pääset alla olevasta HAE PÄTEVYYTTÄ-painikkeesta tai sivuston samannimiseltä välilehdeltä.

Pätevyyshakemuksen käsittely- ja rekisteröintimaksut löytyvät Pätevyydet >Fise pätevyyden hakeminen> Hakuohjeet sivulta.

Hakemusten on oltava perillä viimeistään 2 viikkoa ennen pätevyyslautakunnan kokousta. Pätevyyslautakunnan tulevat kokoukset sekä lisätietoja pätevyyden hakemisesta antavan pätevyyslautakuntaa ylläpitävän sihteerijärjestö RIL:n yhteystiedot löydät täältä

HAE PÄTEVYYTTÄ