Kosteusvaurion korjaussuunnittelija

Kosteusvaurion korjaussuunnittelijan pätevyys perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä sitä täydentäviin asetuksiin ja ohjeisiin (Ympäristöministeriö: Suomen rakentamismääräyskokoelma). Lain 120 c §:n mukaan rakentamisessa tarvittavat erityissuunnitelmat laatii kyseisen erityisalan suunnittelija.

Pätevyysluokat

Pätevyysluokat ovat:

  • Tavanomainen
  • Vaativa
  • Poikkeuksellisen vaativa

Pätevyysluokat perustuvat maankäyttö- ja rakennuslaissa esitettyihin suunnittelutehtävien vaativuusluokkiin.

Kosteusvaurion korjaussuunnittelutehtävien määräytyminen eri luokkiin on esitetty täällä.

Pätevyysvaatimukset

Pätevyysvaatimukset koostuvat koulutus-, työkokemus- ja työnäytevaatimuksista.  Alla on esitetty tiivistetyt pätevyysvaatimukset pätevyysluokittain. Yksityiskohtaiset pätevyysvaatimukset on esitetty pätevyyden hakulomakkeella.

1. KOULUTUS

Koulutusvaatimus koostuu tutkinnosta ja opinnoista. Vaadittava tutkinto on maankäyttö­ ja rakennuslain 120 e §:n Suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimukset mukainen. Opintovaatimukset ovat Ympäristöministeriön ohjeen rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta (YM2/601/2015) ja FISEn niihin tekemien tarkennusten mukaisia. Opinnot voivat sisältää sekä tutkinnossa että sitä täydentävissä koulutuksissa suoritettuja opintoja.

Rakennusfysiikka sisältää tyypillisesti lämmön- ja kosteudensiirtymisen rakennuksen vaipan rakenteissa, rakennuksen painesuhteet, rakenteiden tiiveyden sekä niiden soveltamisen rakennesuunnittelussa. Yleisopintoja, kuten fysiikan peruskursseja, ei ole mahdollista hyväksyttää pätevyydessä tarkoitettuina ammattiopintoina. Samoja kurssisisältöjä ei hyväksytä useampaan kertaan. Epäselvissä tapauksissa, esimerkiksi jos kurssin sisältö ei ilmene sen nimestä, hakijan tulee osoittaa, että kurssin opintosisältö vastaa pätevyysvaatimuksia.

Sisäympäristöolosuhteiden opinnot sisältävät tyypillisesti sisäilman kemiallisten ja mikrobiologisten epäpuhtauksien perusteet. Kuntotutkimusmenetelmillä tarkoitetaan edellä mainittujen sisäympäristön epäpuhtauksien tutkimusmenetelmiä.

Taulukko. Tutkinto- ja opintovaatimukset pätevyysluokittain.

LUOKKA TUTKINTO OPINNOT
Tavanomainen Kyseiseen suunnittelutehtävään soveltuva rakentamisen tai tekniikan alan tutkinto, joka on vähintään aiemman teknikon tai sitä vastaavan tutkinnon tasoinen. Vähintään 20 op rakennusfysiikkaan sekä kyseessä olevien rakenteiden suunnitteluun ja toimintaan liittyviä opintoja, jotka sisältävät seuraavia opintosuorituksia:rakennusfysiikka (väh. 4 op)rakennetekniikka ja rakennesuunnittelu (väh. 10 op, joista 3 op painottunut korjausrakentamiseen)materiaali- ja tuotantotekniikka (väh. 1 op)talotekniset järjestelmät (väh. 1 op)sisäympäristöolosuhteet (väh. 1 op)
Vaativa (V ja V+) Kyseiseen suunnittelutehtävään soveltuva rakentamisen tai tekniikan alan korkeakoulututkinto, aiempi ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai sitä vastaava tutkinto. Vähintään 30 op rakennusfysiikkaan, kyseessä olevien rakenteiden suunnitteluun ja toimintaan sekä korjausrakentamiseen liittyviä opintoja, jotka sisältävät seuraavia opintosuorituksia:rakennusfysiikka (väh. 5 op)rakennetekniikka ja rakennesuunnittelu (väh. 14 op, joista 4 op painottunut korjausrakentamiseen)materiaali- ja tuotantotekniikka sisältäen korjausrakentamisen erityispiirteet (väh. 2 op)talotekniset järjestelmät (LVI) (väh. 2 op)sisäympäristöolosuhteet (väh. 2 op)kuntotutkimusmenetelmät (väh. 2 op)
Poikkeuksellisen vaativa Kyseiseen suunnittelutehtävään soveltuva rakentamisen tai tekniikan alan ylempi korkeakoulututkinto. Vähintään 35 op rakennusfysiikkaan, kyseessä olevien rakenteiden suunnitteluun ja toimintaan sekä korjausrakentamiseen liittyviä opintoja, jotka sisältävät seuraavia opintosuorituksia:rakennusfysiikka (väh. 10 op)rakennetekniikka ja rakennesuunnittelu (väh. 14 op, joista 4 op painottunut korjausrakentamiseen)materiaali- ja tuotantotekniikka sisältäen korjausrakentamisen erityispiirteet (väh. 2 op)talotekniset järjestelmät (LVI) (väh. 2 op)sisäympäristöolosuhteet (väh. 2 op)kuntotutkimusmenetelmät (väh. 2 op)

Tutkinnon lopputyö voidaan osittain sisällyttää vaadittuihin opintoihin edellyttäen, että hakija osoittaa sen liittyvän olennaisesti pätevyysvaatimuksiin ja että se on vahvistanut hakijan osaamista esitetyistä aihealueista. Korkeintaan 30 % lopputyön opintopisteistä voidaan hyväksyä osaksi opintoja. Myös yli 10 vuoden työkokemuksella voidaan osittain (korkeintaan 20 %) korvata opintoja. Yllä esitetty opintojen kokonaismäärä tulee kuitenkin olla suoritettuna opintopisteinä.

Ns. AHOT-menettely eli aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on koulutusjärjestelmän piirissä toteutettavaa toimintaa. Halutessaan hakija voi kääntyä esim. pätevyyksiin valmentavien koulutusten järjestäjien puoleen. Pätevyyslautakunta ei tee AHOT-menettelyä, vaan hakemuksessa esitettyjen opintojen tulee olla koulutusorganisaatioiden todentamia.

Hakemukseen liitettävä opintopistetaulukko: Opintosuoritukset Kosteusvaurion korjaus.

2. TYÖKOKEMUS

Kosteusvaurion korjaussuunnittelijan pätevöitymiseen vaadittava työkokemus vastaa maankäyttö- ja rakennuslain 120 e §:ssä Suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimukset esitettyjä työkokemusvaatimuksia. Suunnittelukokemuksen arvioinnin lähtökohtana on Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta (YM2/601/2015) ja Ympäristöministeriön ohje rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokista (YM1/601/2015).

Työkokemukseksi hyväksytään korjaussuunnittelutehtävät, joihin sisältyy kosteusvaurion tai sisäilmaongelmien korjausten suunnittelutehtäviä. Kokemukseksi ei hyväksytä esimerkiksi pelkkää julkisivujen tai parvekkeiden korjaussuunnittelua.

Taulukko. Työkokemusvaatimukset pätevyysluokittain.

LUOKKA TYÖKOKEMUS
Tavanomainen Vähintään 3 vuoden työkokemus avustamisesta vähintään tavanomaisissa korjaussuunnittelutehtävissä. Edellä mainitusta kokemuksesta tulee vähintään vuosi olla kosteusvaurion korjaussuunnittelutehtävistä.
Vaativa Vähintään 4 vuoden työkokemus tavanomaisista korjaussuunnittelutehtävistä ja vähintään 2 vuoden työkokemus avustamisesta vaativissa korjaussuunnittelutehtävissä. Työkokemusta tulee olla yhteensä 6 vuotta ja siitä vähintään 2 vuotta tulee olla kosteusvaurion korjaussuunnittelutehtävistä.
Poikkeuksellisen vaativa Vähintään 10 vuoden työkokemus, josta vähintään 6 vuotta Vaativan luokan korjaussuunnittelutehtävistä tai avustamisesta Poikkeuksellisen vaativan luokan tehtävissä, sisältäen vähintään 4 vuotta vastuullisena suunnittelijana toimimista vähintään Vaativassa luokassa. Edellä mainitusta kokemuksesta vähintään 3 vuotta tulee olla kosteusvaurion korjaussuunnittelutehtävistä.

Tavanomaisessa ja Vaativassa luokassa työkokemuksesta vähintään 2/3 tulee olla kertynyt tutkinnon suorittamisen jälkeen. Poikkeuksellisen vaativassa luokassa 6 vuotta tulee olla sen tutkinnon suorittamisen jälkeistä, joka on vaadittu ko. työtehtävään. Opiskelun aikaisesta työkokemuksesta hyväksytään vain se osuus, joka on syntynyt vaaditun opintopistemäärän täyttymisen jälkeen ja joka voidaan laskea suunnitteluksi (esim. puhtaaksi piirtämistä ei lasketa suunnitteluksi). Jos PV-pätevyyden hakijalla on sekä insinööri(AMK) että ylempi korkeakoulututkinto (DI/YAMK), lasketaan kokemusvuodet perustuen ensimmäisen korkeakoulututkinnon suorittamisajankohdasta. Ylemmän korkeakoulututkinnon opintojaksojen tulee sisältää pätevyysvaatimuksiin liittyviä opintosuorituksia kattavasti.

3. TYÖNÄYTTEET

Poikkeuksellisen vaativassa edellytetään 2 työnäytettä (esim. piirustuksia), joista käy ilmi osaamisen taso ja suunnittelukohteiden vaativuus.

4. PÄTEVYYDEN HAKEMINEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSEN PERUSTEELLA

Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 41/2014 sisältää siirtymäsäännöksen, jonka mukaan kelpoisuusvaatimukset täyttävänä suunnittelijana pidetään myös henkilöä, joka on ennen lain voimaantuloa (1.9.2014) rakennusvalvontaviranomaisen vastaaviin erittäin vaativiin kosteusvaurion korjaussuunnittelutehtäviin hyväksymä ja jolla voidaan näin katsoa olevan poikkeuksellisen vaativan suunnittelutehtävän vaatimat edellytykset.

Haettaessa pätevyyttä siirtymäsäännökseen perustuen, hakijalle todetaan yleispätevyys siinä luokassa, jossa uuden lain mukaiset tutkinto- ja koulutusvaatimukset täyttyvät. Poikkeuksellisen vaativan luokan pätevyys rajataan koskemaan vastaavia suunnittelutehtäviä, jotka ovat olleet pätevyyden toteamisen perustana.

Kokemuksen osalta hakijan tulee täyttää kohdassa TYÖKOKEMUS esitetyt Poikkeuksellisen vaativan luokan vaatimukset.

Pätevyyden uusiminen

Pätevyysluokat

Pätevyysluokat ovat:

  • Tavanomainen
  • Vaativa
  • Poikkeuksellisen vaativa

Pätevyysluokat perustuvat maankäyttö- ja rakennuslaissa esitettyihin suunnittelutehtävien vaativuusluokkiin.

Kosteusvaurion korjaussuunnittelutehtävien määräytyminen eri luokkiin on esitetty täällä.

Pätevyysluokan korotus

V luokan pätevyyden voi korottaa pätevyyden 7 vuoden voimassaoloaikana helpotetulla menettelyllä V+ luokan pätevyydeksi. Tällöin riittää, että osoitetaan V+ luokan työkokemusvaatimuksen täyttyminen, joka on edellä esitetyn taulukon mukainen. Korotettu V+ luokan pätevyys on voimassa alkuperäisen pätevyyden mukaiseen päivään asti, jonka jälkeen pätevyys tulee uusia. Jos Poikkeuksellisen vaativan luokan vaatimukset täyttyvät, haetaan Poikkeuksellisen vaativan luokan pätevyyttä uutena pätevyytenä, ei uusintana.

Pätevyyden uusiminen

Pätevyys on voimassa 7 vuotta kerrallaan, jonka jälkeen pätevyys tulee uusia.

Pätevyyden uusimisella hakija osoittaa, että on toiminut aktiivisesti todetun pätevyyden määrittelemässä tehtävässä. Hakemuksesta tulee käydä ilmi tiedot työsuhteista, työkokemuksesta ja päivityskoulutuksesta pätevyyden voimassaoloajalta.

1. TYÖKOKEMUS

Vähintään 3 vuoden työkokemus pätevyyden mukaisessa tai korkeammassa vaativuusluokassa pätevyyden voimassaoloajalta.

2. PÄIVITYSKOULUTUS

Kosteusvaurion korjaussuunnittelua tukevaa päivityskoulutusta vähintään 3 koulutuspäivää (21 opetustuntia) tai 3 op edeltävältä 7 vuoden rekisteröintiajalta.

Jos pätevyyttä haetaan aikaisempaa korkeammassa vaativuusluokassa, tulee sitä hakea uutena pätevyytenä.

Hakuohjeet

Pätevyyttä tai pätevyyden uusimista haetaan pätevyyskohtaisella määrämuotoisella sähköisellä hakulomakkeella. Hakulomakkeisiin pääset alla olevasta HAE PÄTEVYYTTÄ-painikkeesta tai sivuston samannimiseltä välilehdeltä.

Pätevyyshakemuksen käsittely- ja rekisteröintimaksut löytyvät Pätevyydet >Fise pätevyyden hakeminen> Hakuohjeet sivulta.

Hakemusten on oltava perillä viimeistään 2 viikkoa ennen pätevyyslautakunnan kokousta. Pätevyyslautakunnan tulevat kokoukset sekä lisätietoja pätevyyden hakemisesta antavan pätevyyslautakuntaa ylläpitävän sihteerijärjestö RIL:n yhteystiedot löydät täältä

HAE PÄTEVYYTTÄ