Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston (KVV) suunnittelija

Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston (KVV) suunnittelijan pätevyys perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä sitä täydentäviin asetuksiin ja ohjeisiin (Ympäristöministeriö: Suomen rakentamismääräyskokoelma). Lain 120 c §:n mukaan rakentamisessa tarvittavat erityissuunnitelmat laatii kyseisen erityisalan suunnittelija.

KVV-suunnittelijan pätevyysvaatimusten laadinnassa on huomioitu pääkaupunkiseudun rakennusvalvontojen tulkintaohjeet.

KVV-suunnittelijan pätevyyttä voi hakea erikseen uudisrakentamisessa (U) ja korjaus- ja muutostyössä (K).

Pätevyysluokat

Uudisrakentamisen (U) ja korjaus- ja muutostyön (K) pätevyysluokat ovat:

  • Tavanomainen
  • Vaativa
  • Poikkeuksellisen vaativa

Pätevyysluokat perustuvat maankäyttö- ja rakennuslaissa esitettyihin suunnittelutehtävien vaativuusluokkiin.

Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistojen (KVV) suunnittelutehtävien määräytyminen eri luokkiin on esitetty täällä.

Pätevyysvaatimukset

Pätevyysvaatimukset koostuvat koulutus- ja työkokemusvaatimuksista. Alla on esitetty tiivistetyt pätevyysvaatimukset pätevyysluokittain. Korjaus- ja muutostyön (K) vaatimukset on esitetty erikseen niiltä osin kuin ne poikkeavat uudisrakentamisesta (U).

1. KOULUTUS

Koulutusvaatimus koostuu tutkinnosta ja opinnoista. Vaadittava tutkinto on maankäyttö- ja rakennuslain 120 e §:n Suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimukset mukainen. Tutkinnon ja sitä täydentävien opintojen sisällön arvioinnin lähtökohtana on Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta (YM2/601/2015).

Taulukko. Tutkinto- ja opintovaatimukset pätevyysluokittain.

LUOKKA TUTKINTO OPINNOT
Tavanomainen KVV-suunnittelutehtävään soveltuva, rakentamisen tai tekniikan alalla suoritettu tutkinto, joka on vähintään aiemman teknikon tai sitä vastaavan tutkinnon tasoinen. Vähintään 30 op vesi- ja viemäritekniikkaan ja muuhun LVI-tekniikkaan liittyviä opintoja, joihin sisältyy seuraavia opintosuorituksia:vesi- ja viemäritekniikkaLVI-suunnitteluLVI-järjestelmien mitoitus ja dokumentointiEm. opinnoista väh. 25 op tulee olla lämmitys-, vesi-, ilmastointi- ja jäähdytystekniikkaa.
Vaativa KVV-suunnittelutehtävään soveltuva, rakentamisen tai tekniikan alalla suoritettu korkeakoulututkinto, aiempi ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai sitä vastaava tutkinto. Vähintään 40 op vesi- ja viemäritekniikkaan ja muuhun LVI-tekniikkaan liittyviä opintoja, joihin sisältyy seuraavia opintosuorituksia:vesi- ja viemäritekniikkavirtaustekniikkasäätötekniikkaLVI-suunnitteluLVI-järjestelmien mitoitus ja dokumentointiEm. opinnoista väh. 30 op tulee olla lämmitys-, vesi-, ilmastointi- ja jäähdytystekniikkaa.
Poikkeuksellisenvaativa KVV-suunnittelutehtävään soveltuva rakentamisen tai tekniikan alan ylempi korkeakoulututkinto. Vähintään 45 op vesi- ja viemäritekniikkaan ja muuhun LVI-tekniikkaan liittyviä opintoja, joihin sisältyy seuraavia opintosuorituksia:vesi- ja viemäritekniikkavirtaustekniikkasäätötekniikkaLVI-suunnitteluLVI-järjestelmien mitoitus ja dokumentointiEm. opinnoista väh. 35 op tulee olla lämmitys-, vesi-, ilmastointi- ja jäähdytystekniikkaa.

Tutkinnon lopputyö voidaan osittain sisällyttää vaadittuihin opintoihin edellyttäen, että hakija osoittaa sen liittyvän olennaisesti LVI-järjestelmiin ja että se on vahvistanut hakijan osaamista esitetyistä aihealueista. Korkeintaan 30 % lopputyön opintopisteistä voidaan hyväksyä osaksi opintoja. Myös yli 10 vuoden työkokemuksella voidaan osittain (korkeintaan 20 %) korvata opintoja. Yllä esitetty opintojen kokonaismäärä tulee kuitenkin olla suoritettuna opintopisteinä.

Ns. AHOT-menettely eli aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on koulutusjärjestelmän piirissä toteutettavaa toimintaa. Halutessaan hakija voi kääntyä esim. pätevyyksiin valmentavien koulutusten järjestäjien puoleen. Pätevyyslautakunta ei tee AHOT-menettelyä, vaan hakemuksessa esitettyjen opintojen tulee olla koulutusorganisaatioiden todentamia.

2. TYÖKOKEMUS

KVV-suunnittelijan pätevöitymiseen vaadittava työkokemus vastaa maankäyttö- ja rakennuslain 120 e §:ssä Suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimukset esitettyjä työkokemusvaatimuksia. KVV-suunnittelukokemuksen arvioinnin lähtökohtana on Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta (YM2/601/2015) ja Ympäristöministeriön ohje rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokista (YM1/601/2015).

Taulukko. Työkokemusvaatimukset pätevyysluokittain uudisrakentamisen (U) ja korjaus- ja muutostyön (K) pätevyydessä.

LUOKKA U K
Tavanomainen Vähintään 3 vuoden kokemus avustamisesta vähintään tavanomaisissa KVV-suunnittelutehtävissä.Haettaessa samanaikaisesti IV- ja KVV-suunnittelijan pätevyyttä tulee työkokemusta olla yhteensä vähintään 4 vuotta. Sama kuin uudisrakentamisessa siten, että vähintään 1 vuosi kokemuksesta on korjaus- ja muutostöiden KVV-suunnittelutehtävistä.
Vaativa Vähintään 4 vuoden kokemus tavanomaisista KVV-suunnittelutehtävistä (voi sisältää sekä avustavaa suunnittelua että toimimista vastuullisena suunnittelijana) ja vähintään 2 vuoden kokemus avustamisesta vaativissa KVV-suunnittelutehtävissä. Kokemusta tulee olla yhteensä 6 vuotta.Haettaessa samanaikaisesti IV- ja KVV-suunnittelijan pätevyyttä tulee työkokemusta olla yhteensä vähintään 8 vuotta. Sama kuin uudisrakentamisessa siten, että vähintään 2 vuotta kokemuksesta on korjaus- ja muutostöiden KVV-suunnittelutehtävistä.
Poikkeuksellisenvaativa Vähintään 6 vuoden kokemus vaativista KVV-suunnittelutehtävistä (tämä voi sisältää sekä avustavaa suunnittelua että toimimista vastuullisena suunnittelijana). Em. kokemuksesta tulee ainakin 4 vuotta olla vastuullisena suunnittelijana toimimista vähintään vaativissa suunnittelutehtävissä.Haettaessa samanaikaisesti IV- ja KVV-suunnittelijan pätevyyttä tulee työkokemusta olla yhteensä yli 10 vuotta. Sama kuin uudisrakentamisessa siten, että vähintään 3 vuotta kokemuksesta korjaus- ja muutostöiden KVV-suunnittelutehtävistä.

Tavanomaisen tai vaativan luokan kokemuksesta vähintään 2/3 tulee olla kertynyt tutkinnon suorittamisen jälkeen. Opiskelun aikaisesta työkokemuksesta hyväksytään vain se osuus, joka on syntynyt vaaditun opintopistemäärän täyttymisen jälkeen ja joka voidaan laskea suunnitteluksi (esim. puhtaaksi piirtämistä ei lasketa suunnitteluksi). Jos PV-pätevyyden hakijalla on sekä insinööri(AMK) että ylempi korkeakoulututkinto (DI/YAMK), lasketaan kokemusvuodet perustuen ensimmäisen korkeakoulututkinnon suorittamisajankohdasta. Ylemmän korkeakoulututkinnon opintojaksojen tulee sisältää pätevyysvaatimuksiin liittyviä opintosuorituksia kattavasti.

3. PÄTEVYYDEN HAKEMINEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSEN PERUSTEELLA

Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 41/2014 sisältää siirtymäsäännöksen, jonka mukaan kelpoisuusvaatimukset täyttävänä KVV-suunnittelijana pidetään myös henkilöä, joka on ennen lain voimaantuloa (1.9.2014) rakennusvalvontaviranomaisen vastaaviin erittäin vaativiin KVV-suunnittelutehtäviin hyväksymä ja jolla voidaan näin katsoa olevan poikkeuksellisen vaativan suunnittelutehtävän vaatimat edellytykset. Poikkeuksellisen vaativan luokan pätevyys rajataan koskemaan vastaavia suunnittelutehtäviä, jotka ovat olleet pätevyyden toteamisen perustana.

: https://www.sulvi.fi/wp-content/uploads/2017/06/LVI-pätevyyslautakunta-PV-luokan-rajoitukset-14062017-.pdf

Hakemukseen liitettävä taulukko: RV-hyväksynnät PV-kohteista KVV-suunnittelusta

Pätevyyden uusiminen

Pätevyys on voimassa 7 vuotta kerrallaan, jonka jälkeen pätevyys tulee uusia.

Pätevyyden uusimisella hakija osoittaa, että on toiminut aktiivisesti todetun pätevyyden määrittelemässä tehtävässä. Hakemuksesta tulee käydä ilmi tiedot työsuhteista, työkokemuksesta ja päivityskoulutuksista pätevyyden voimassaoloajalta.

1. TYÖKOKEMUS

Vähintään 3 vuoden työkokemus pätevyyden mukaisessa tai korkeammassa vaativuusluokassa pätevyyden voimassaoloajalta.

2. PÄIVITYSKOULUTUS

LVI-suunnittelua tukevaa päivityskoulutusta on esitettävä vähintään 7 koulutuspäivää edeltävältä 7 vuoden rekisteröintiajalta.

Jos pätevyyttä haetaan aikaisempaa korkeammassa vaativuusluokassa, tulee sitä hakea uutena pätevyytenä.

Hakuohjeet

Pätevyyttä tai pätevyyden uusimista haetaan pätevyyskohtaisella määrämuotoisella sähköisellä hakulomakkeella. Hakulomakkeisiin pääset alla olevasta HAE PÄTEVYYTTÄ-painikkeesta tai sivuston samannimiseltä välilehdeltä.

Pätevyyshakemuksen käsittely- ja rekisteröintimaksut löytyvät Pätevyydet >Fise pätevyyden hakeminen> Hakuohjeet sivulta.

Hakemusten on oltava perillä viimeistään 2 viikkoa ennen pätevyyslautakunnan kokousta. Pätevyyslautakunnan tulevat kokoukset sekä lisätietoja pätevyyden hakemisesta antavan pätevyyslautakuntaa ylläpitävän sihteerijärjestö SuLVI:n yhteystiedot löydät täältä

HAE PÄTEVYYTTÄ