Kalliorakenteiden suunnittelija

Kalliorakenteiden suunnittelijan pätevyys on rakennettu maankäyttö- ja rakennuslain sekä sitä täydentävien Ympäristöministeriön ohjeiden (Ympäristöministeriö: Suomen rakentamismääräyskokoelma) periaatteiden mukaisesti alan tarvelähtöisenä pätevyytenä. Laki ei suoraan esitä kalliorakentamisen erityisalaa, mutta lain 41/2014 perustelumuistiossa se mainitaan.

Kalliorakenteiden suunnittelijan pätevyyttä voidaan hyödyntää myös hankkeissa, joissa ei sovelleta maankäyttö- ja rakennuslakia. Tällaisia voivat ovat esimerkiksi maanalaiset rakennushankkeet.

Pätevyysluokat

Pätevyysluokat ovat:

  • Tavanomainen
  • Vaativa (V ja V+)
  • Poikkeuksellisen vaativa

Pätevyysluokat perustuvat maankäyttö- ja rakennuslaissa esitettyihin suunnittelutehtävien vaativuusluokkiin. Vaativa luokka on jaettu alaryhmiin V ja V+.

FISEn pohjarakenteiden pätevyyslautakunnan tulkinta infrakohteiden pohjarakenteiden suunnittelutehtävien määräytymisestä eri vaativuusluokkiin on esitetty täällä.

Pätevyysvaatimukset

Pätevyysvaatimukset koostuvat koulutus- ja työkokemusvaatimuksista.  Alla on esitetty tiivistetyt pätevyysvaatimukset pätevyysluokittain. Yksityiskohtaiset pätevyysvaatimukset on esitetty pätevyyden hakulomakkeella.

1. KOULUTUS

Koulutusvaatimus koostuu tutkinnosta ja opinnoista. Vaadittava tutkinto ja opintovaatimukset on esitetty alla olevassa taulukossa. Opinnot voivat sisältää sekä tutkinnossa että sitä täydentävissä koulutuksissa suoritettuja opintoja.

Taulukko. Tutkinto- ja opintovaatimukset pätevyysluokittain.

LUOKKA TUTKINTO OPINNOT
Tavanomainen Kyseiseen kalliorakenne-suunnittelutehtävään soveltuva rakentamisen tai tekniikan alan tutkinto, joka on vähintään aiemman teknikon tai sitä vastaavan tutkinnon tasoinen. Vähintään 30 op kalliotekniikkaan sekä rakennetekniikkaan liittyviä opintoja, jotka sisältävät seuraavia opintosuorituksia:kalliotekniikka, kalliomekaniikka ja rakennusgeologia (väh. 10 op)rakennetekniikka käsittäen lujuusopin, betonitekniikan, rakenteiden mekaniikan ja betonirakenteiden suunnittelun opintoja (väh. 10 op)
Vaativa (V) Kyseiseen kalliorakenne-suunnittelutehtävään soveltuva rakentamisen tai tekniikan alan korkeakoulututkinto, aiempi ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai sitä vastaava tutkinto. Vähintään 35 op kalliotekniikkaan sekä rakennetekniikkaan liittyviä opintoja, jotka sisältävät seuraavia opintosuorituksia:kalliotekniikka, kalliomekaniikka ja rakennusgeologia (väh. 25 op)rakennetekniikka käsittäen lujuusopin, betonitekniikan, rakenteiden mekaniikan ja betonirakenteiden suunnittelun opintoja (väh. 10 op)
Vaativa (V+) Kyseiseen kalliorakenne-suunnittelutehtävään soveltuva rakentamisen tai tekniikan alan korkeakoulututkinto, aiempi ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai sitä vastaava tutkinto. Vähintään 40 op kalliotekniikkaan sekä rakennetekniikkaan liittyviä opintoja, jotka sisältävät seuraavia opintosuorituksia:kalliotekniikka, kalliomekaniikka ja rakennusgeologia (väh. 30 op)rakennetekniikka käsittäen lujuusopin, betonitekniikan, rakenteiden mekaniikan ja betonirakenteiden suunnittelun opintoja (väh. 10 op)
Poikkeuksellisen vaativa Kyseiseen kalliorakenne-suunnittelutehtävään soveltuva rakentamisen tai tekniikan alan ylempi korkeakoulututkinto. Vähintään 45 op kalliotekniikkaan sekä rakennetekniikkaan liittyviä opintoja, jotka sisältävät seuraavia opintosuorituksia:kalliotekniikka, kalliomekaniikka, rakennusgeologia ja maamekaniikka (väh. 35 op)rakennetekniikka käsittäen lujuusopin, betonitekniikan, rakenteiden mekaniikan ja betonirakenteiden suunnittelun opintoja (väh. 10 op)

Tutkinnon lopputyö voidaan osittain sisällyttää vaadittuihin opintoihin edellyttäen, että hakija osoittaa sen liittyvän olennaisesti kalliorakenteisiin ja että se on vahvistanut hakijan osaamista esitetyistä aihealueista. Korkeintaan 30 % lopputyön opintopisteistä voidaan hyväksyä osaksi opintoja. Myös yli 10 vuoden työkokemuksella voidaan osittain (korkeintaan 25 %) korvata opintoja. Yllä esitetty opintojen kokonaismäärä tulee kuitenkin olla suoritettuna opintopisteinä. Soveltuvia maamekaniikan opintoja hyväksytään rajoitetusti Poikkeuksellisen vaativassa luokassa, yleensä enintään viisi (5) opintopistettä.

Ns. AHOT-menettely eli aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on koulutusjärjestelmän piirissä toteutettavaa toimintaa. Halutessaan hakija voi kääntyä esim. pätevyyksiin valmentavien koulutusten järjestäjien puoleen. Pätevyyslautakunta ei tee AHOT-menettelyä, vaan hakemuksessa esitettyjen opintojen tulee olla koulutusorganisaatioiden todentamia.

Hakemukseen liitettävä opintopistetaulukko: Opintosuoritukset_Kalliorakenteet

2. TYÖKOKEMUS

Kalliorakenteiden suunnittelijan pätevöitymiseen vaadittava työkokemus on esitetty alla olevassa taulukossa.

Taulukko. Työkokemusvaatimukset pätevyysluokittain.

LUOKKA TYÖKOKEMUS
Tavanomainen Vähintään 3 vuoden kokemus avustamisesta vähintään tavanomaisissa kalliorakenteiden suunnittelutehtävissä.
Vaativa (V) Vähintään 4 vuoden kokemus vähintään tavanomaisista suunnittelutehtävistä (vastuullisena tai avustavana suunnittelijana) ja vähintään 2 vuoden kokemus avustamisesta V-vaativuusluokan suunnittelutehtävissä vastaavan suunnittelijan (rakennusvalvonnan tai tilaajan hyväksymä) alaisuudessa. Kalliorakenteiden suunnittelukokemusta tulee olla yhteensä 6 vuotta sisältäen louhinta-, lujitus- ja tiivistyssuunnittelua.
Vaativa (V+) Vähintään 4 vuoden kokemus vähintään vaativista suunnittelutehtävistä (vastuullisena tai avustavana suunnittelijana) ja vähintään 2 vuoden kokemus avustamisesta V+-vaativuusluokan suunnittelutehtävissä vastaavan suunnittelijan (rakennusvalvonnan tai tilaajan hyväksymä) alaisuudessa. Kalliorakenteiden suunnittelukokemusta tulee olla yhteensä 6 vuotta sisältäen louhinta-, lujitus- ja tiivistyssuunnittelua.
Poikkeuksellisen vaativa Vähintään 10 vuoden kokemus kalliorakenteiden suunnittelutehtävistä sisältäen louhinta-, lujitus- ja tiivistyssuunnittelua, josta vähintään 6 vuotta V+ -vaativuusluokan suunnittelutehtävistä vastuullisena tai avustavana suunnittelijana vastaavan suunnittelijan (rakennusvalvonnan tai tilaajan hyväksymä) alaisuudessa. Kokemuksen tulee sisältää vähintään 4 vuotta vastaavana suunnittelijana (rakennusvalvonnan tai tilaajan hyväksymä) vähintään V+ -vaativuusluokan tehtävissä. Edellä mainitusta kokemuksesta vähintään 6 vuotta tulee olla tutkinnon suorittamisen jälkeistä kokemusta.

Tavanomaisessa ja vaativassa luokassa työkokemuksesta vähintään 2/3 tulee olla kertynyt tutkinnon suorittamisen jälkeen. Opiskelun aikaisesta työkokemuksesta hyväksytään vain se osuus, joka on syntynyt vaaditun opintopistemäärän täyttymisen jälkeen ja joka voidaan laskea suunnitteluksi (esim. puhtaaksi piirtämistä ei lasketa suunnitteluksi). Jos PV-pätevyyden hakijalla on sekä insinööri(AMK) että ylempi korkeakoulututkinto (DI/YAMK), lasketaan kokemusvuodet perustuen ensimmäisen korkeakoulututkinnon suorittamisajankohdasta. Ylemmän korkeakoulututkinnon opintojaksojen tulee sisältää pätevyysvaatimuksiin liittyviä opintosuorituksia kattavasti.

Työkokemuksena esitettyjen kohteiden tulee pääosin olla toteutettuja kalliorakennuskohteita ja niiden tulee olla pääosin kovan ja kiteisen kallion alueelle rakennettuja maanalaisia tiloja. Poikkeuksellisen vaativa -luokassa pääosan kohteista tulee olla V+ tai PV-luokan kohteita. Kaivosten suunnittelua voidaan hyväksyä enintään 1/3 vaaditusta kokemuksesta.

3. PÄTEVYYDEN HAKEMINEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSEN PERUSTEELLA

Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta MRL 41/2014 sisältää siirtymäsäännöksen, jonka mukaan kelpoisuusvaatimukset täyttävänä kalliorakennesuunnittelijana pidetään myös henkilöä, joka on ennen lain voimaantuloa (1.9.2014) rakennusvalvontaviranomaisen tai tilaajan vastaaviin erittäin vaativiin kalliorakennesuunnittelutehtäviin hyväksymä ja jolla voidaan näin katsoa olevan poikkeuksellisen vaativan suunnittelutehtävän vaatimat edellytykset.

Haettaessa pätevyyttä siirtymäsäännökseen perustuen, hakijalle todetaan V+ luokan yleispätevyys, jossa uuden lain (MRL 41/2014) mukaiset tutkinto- ja koulutusvaatimukset täyttyvät. Poikkeuksellisen vaativan luokan pätevyys rajataan koskemaan vastaavia suunnittelutehtäviä, jotka ovat olleet pätevyyden toteamisen perustana. Suunnittelutehtävään soveltuva rakentamisen tai tekniikan alan tutkinto on kaikissa tapauksissa edellytys pätevyyden toteamiselle.

Kokemuksen osalta hakijan tulee täyttää kohdassa TYÖKOKEMUS esitetyt Poikkeuksellisen vaativan luokan vaatimukset.

Hakemukseen liitettävä taulukko: RV- ja tilaajahyväksynnät PV  Kalliorakenteiden suunnittelutehtävistä

Pätevyyden uusiminen

Pätevyys on voimassa 7 vuotta kerrallaan, jonka jälkeen pätevyys tulee uusia.

Pätevyyden uusimisella hakija osoittaa, että on toiminut aktiivisesti todetun pätevyyden määrittelemässä tehtävässä. Hakemuksesta tulee käydä ilmi tiedot työsuhteista, työkokemuksesta ja päivityskoulutuksesta pätevyyden voimassaoloajalta.

1. TYÖKOKEMUS

Vähintään 3 vuoden työkokemus pätevyyden mukaisessa tai korkeammassa vaativuusluokassa pätevyyden voimassaoloajalta.

2. PÄIVITYSKOULUTUS

Kalliorakenteiden suunnittelua tukevaa päivityskoulutusta vähintään 3 koulutuspäivää (21 opetustuntia) tai 3 op edeltävältä 7 vuoden rekisteröintiajalta.

Jos pätevyyttä haetaan aikaisempaa korkeammassa vaativuusluokassa, tulee sitä hakea uutena pätevyytenä.

Hakuohjeet

Pätevyyttä tai pätevyyden uusimista haetaan pätevyyskohtaisella määrämuotoisella sähköisellä hakulomakkeella. Hakulomakkeisiin pääset alla olevasta HAE PÄTEVYYTTÄ-painikkeesta tai sivuston samannimiseltä välilehdeltä.

Pätevyyshakemuksen käsittely- ja rekisteröintimaksut löytyvät Pätevyydet >Fise pätevyyden hakeminen> Hakuohjeet sivulta.

Hakemusten on oltava perillä viimeistään 2 viikkoa ennen pätevyyslautakunnan kokousta. Pätevyyslautakunnan tulevat kokoukset sekä lisätietoja pätevyyden hakemisesta antavan pätevyyslautakuntaa ylläpitävän sihteerijärjestö RIL:n yhteystiedot löydät täältä

HAE PÄTEVYYTTÄ