Haja-asutuksen vesihuollon suunnittelija (VHS)

Haja-asutuksen vesihuollon suunnittelija on alan tarvelähtöinen pätevyys. Pätevyysvaatimukset on rakennettu maankäyttö- ja rakennuslain (Finlex: maankäyttö- ja rakennuslaki) ja valtioneuvoston asetuksen (Finlex: valtioneuvoston asetus talousvesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 209/2011) pohjalta.

Maankäyttö- ja rakennuslain 117 c §:n mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus käyttötarkoituksensa ja ympäristöstä aiheutuvien olosuhteittensa edellyttämällä tavalla suunnitellaan ja rakennetaan siten, että se on terveellinen ja turvallinen mm. vesihuolto huomioon ottaen. Rakennuksesta ei saa aiheutua terveyden vaarantumista esim. veden tai maapohjan pilaantumisen tai jäteveden vuoksi. 119 §:n mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava myös siitä, että rakennushankkeessa toimivilla on heidän tehtäviensä vaativuus huomioon otettuna riittävä asiantuntemus ja ammattitaito.

Pätevyysluokat

Pätevyysluokat ovat:

  • b (tavanomaiset kohteet)
  • a (vaativat kohteet)

Pätevyysluokat vastaavat suunnittelutyön vaativuusluokkia, jotka on esitetty pätevyyden hakulomakkeessa.

Pätevyysvaatimukset

Pätevyysvaatimukset koostuvat koulutus-, työkokemus- ja työnäytevaatimuksista.  Alla on esitetty tiivistetyt pätevyysvaatimukset pätevyysluokittain.

1. KOULUTUS

Koulutusvaatimus koostuu tutkinnosta ja opinnoista sekä pätevyystentistä. Vaadittava tutkinto ja opintovaatimukset on esitetty taulukossa 1. Opinnot voivat sisältää sekä tutkinnossa että sitä täydentävissä koulutuksissa suoritettuja opintoja.

Taulukko 1. Tutkinto- ja opintovaatimukset pätevyysluokittain.

LUOKKA TUTKINTO OPINNOT
b Kyseiseen tehtävään soveltuvarakennus- tai LVI-tekniikan teknikon tutkinto taimaaseudun vesitalouden tai ympäristöalan (vesihuollon osaamisala) erikoisammattitutkinto taiympäristöhuollon ammattitutkinto (haja-asutusalueiden jätevesihuolto) tailuonto- ja ympäristöalan perustutkinto (jätehuollon järjestäminen) Vähintään 10 op opintosuoritukset seuraavasti:5 op vesihuoltotekniikan tai LVI-tekniikan tai maarakentamisen opintoja jaFISEn hyväksymä haja-asutuksen kiinteistökohtaisen vesihuollon koulutus (väh. 5 op)
a Kyseiseen tehtävään soveltuvarakennus-, ympäristö- tai LVI-tekniikan diplomi-insinöörin tutkinto tairakennus-, ympäristö- tai LVI-tekniikan insinööri(AMK) tutkinto tai vastaava aiempi insinöörin tutkinto Vähintään 15 op opintosuoritukset seuraavasti:15 op vesihuoltotekniikan opintoja tai15 op vesihuoltotekniikan, LVI-tekniikan ja maarakentamisen opintoja (väh. 5 op kutakin) tai10 op vesihuoltotekniikan, LVI-tekniikan ja maarakentamisen opintoja (väh. kahta edellä mainituista, joista vähemmän suoritettua 3 op) ja tämän lisäksi 5 op geologian, hydrologian, limnologian ja kemian opintoja

Hakijalta edellytetään pätevyysluokan mukaisen FISEn VHS-pätevyystentin läpäisyä ennen pätevyyden hakua.  Uutta pätevyyttä haettaessa tenttisuoritus ei saa olla 5 vuotta vanhempi. Linkki sihteerijärjestön järjestämiin pätevyystentteihin löytyy kohdasta pätevyyskoulutus ja –tentit.

2. TYÖKOKEMUS

Haja-asutuksen vesihuollon suunnittelijan pätevöitymiseen vaadittava työkokemus on esitetty taulukossa 2.

Taulukko 2. Työkokemusvaatimukset pätevyysluokittain.

LUOKKA TYÖKOKEMUS
b
a Vähintään 4 vuotta työkokemusta a luokan suunnittelutehtävistä

3. TYÖNÄYTTEET

Suunnitteluosaaminen osoitetaan työnäytteillä, jotka voivat olla pätevyysluokkaa vastaavan suunnittelutyön vaativuusluokan mukaisia suunnitelmia, selvityksiä tai lausuntoja. Työnäytteen tulee olla hakijan itse laatima tai hän on sen päätekijä.

Pätevyyden uusiminen

Pätevyys on voimassa 7 vuotta kerrallaan, jonka jälkeen pätevyys tulee uusia.

Pätevyyden uusimisella hakija osoittaa, että on toiminut aktiivisesti todetun pätevyyden määrittelemässä tehtävässä. Hakemuksesta tulee käydä ilmi tiedot työsuhteista, työkokemuksesta ja päivityskoulutuksesta pätevyyden voimassaoloajalta.

1. TYÖKOKEMUS

Työkokemus pätevyyden mukaisissa suunnittelutehtävissä pätevyyden voimassaoloajalta.

2. PÄIVITYSKOULUTUS

Pätevyyttä uusittaessa on osoitettava ylläpitäneensä ja kehittäneensä osaamistaan päivityskoulutuksella (vähintään 1 päivityskoulutuspäivä edeltävältä 7 vuoden rekisteröintiajalta).

Jos pätevyyttä haetaan aikaisempaa korkeammassa vaativuusluokassa, tulee sitä hakea uutena pätevyytenä.

Hakuohjeet

Pätevyyttä tai pätevyyden uusimista haetaan pätevyyskohtaisella määrämuotoisella sähköisellä hakulomakkeella. Hakulomakkeisiin pääset alla olevasta HAE PÄTEVYYTTÄ-painikkeesta tai sivuston samannimiseltä välilehdeltä.

Pätevyyshakemuksen käsittely- ja rekisteröintimaksut löytyvät Pätevyydet >Fise pätevyyden hakeminen> Hakuohjeet sivulta.

Hakemusten on oltava perillä viimeistään 2 viikkoa ennen pätevyyslautakunnan kokousta. Pätevyyslautakunnan tulevat kokoukset sekä lisätietoja pätevyyden hakemisesta antavan pätevyyslautakuntaa ylläpitävän sihteerijärjestö SuLVI:n yhteystiedot löydät täältä

HAE PÄTEVYYTTÄ