Talotekniikan rakennuttaja (RAP ja RAPS)

Talotekniikan rakennuttaja (RAP ja RAPS) on alan tarvelähtöinen pätevyys, joka kattaa talotekniikan sektorin.

Rakennuttaja toimii rakennushankkeessa tilaajan edustajana. Rakennuttajan tehtävänä on varmistaa, että tilaajan asettamat toiminnalliset, laadulliset ja aikataululliset tavoitteet toteutuvat. Alemman pätevyystason (RAP) tavoite on varmistaa rakennuttajan kyky toimia hankkeen vetäjänä ja rakennuttamistehtävien hyvä hallinta. Ylemmän pätevyystason (RAPS) tavoitteena on varmistaa laadullisesti, teknisesti ja taloudellisesti vaativien rakennuskohteiden rakennuttamisen hallinta ja kyky toimia rakennuttajaorganisaation esimiehenä.

Pätevyysluokat

Pätevyysluokat ovat

 • Rakennuttaja (RAP)
 • Vanhempi rakennuttaja (RAPS)

Pätevyysvaatimukset

Pätevyysvaatimukset koostuvat koulutus-­ ja työkokemusvaatimuksesta. Alla on esitetty tiivistetyt pätevyysvaatimukset pätevyysluokittain. Yksityiskohtaiset pätevyysvaatimukset on esitetty pätevyyden hakulomakkeella.

1. KOULUTUS

Koulutusvaatimus koostuu tutkinnosta, rakennuttajan pätevyyskoulutuksesta ja pätevyystentistä.

Tutkintona edellytetään rakennusalalla suoritettua vähintään rakennusmestari(AMK) tasoista tutkintoa. Aiemman vastaavan tutkinnon tulee olla vähintään teknikon tutkinnon tasoinen.

Poikkeustapauksissa voidaan erityisen painavin syin hyväksyä muu korkeakoulututkinto, jota on täydennetty laajalla rakennusalan täydennyskoulutuksella. Lisäksi tulee olla pitkä rakennuttamiskokemus (yleensä vähintään 6 vuotta).

Pätevyyskoulutuksena edellytetään FISEn hyväksymää RAP- tai RAPS-pätevyyskoulutusta.

RAP-pätevyydessä edellytetään vähintään kymmenen päivää kurssimuotoista tai jaksotettua RAP-koulutusta, joka sisältää rakennuttamisen edellyttämät perustiedot ja tehtäväalueet seuraavilla osa-alueilla:

Taustatiedot

 • Rakentamista säätelevät lait, asetukset, määräykset ja ohjeet sekä viranomaisohjaus
 • Rakennushankkeen kulku
 • Konsulttitoiminnan ja rakennusurakoiden yleiset sopimusehdot
 • Osapuolten keskeiset roolit, vastuut ja tehtävät rakentamisessa

Hankehallinta

 • Hankesuunnittelu ja projektisuunnittelu
 • Elinkaaritaloudellisuus
 • Rakennushankkeen ympäristövaikutusten hallinta
 • Hankkeen ulkoinen ja sisäinen viestintä
 • Hankkeen projekti- ja kiinteistötiedon hallinta
 • Hankkeen toteutusmuodot ja toteutusmuodon valinta
 • Suunnittelun hankinta ja suunnittelun ohjauksen menettelyt
 • Hankkeen sopimusjohtaminen ja hankintamenettelyt
 • Tietomallintaminen
 • Hankkeen rakentamisaikainen ohjaus
 • Hankkeen riskien hallintamenettelyt
 • Hankkeen kustannusten, aikataulun ja laadun hallinta
 • Hankkeen turvallisuuden ja terveellisyyden hallinta

Hankkeen jälkihoito

 • Vastaanotto- ja käyttöönottomenettelyt
 • Takuu- ja käytönajan menettelyt ja vastuut.

RAPS-pätevyydessä edellytetään vähintään kymmenen päivää kurssimuotoista tai jaksotettua RAPS-koulutusta, joka vastaa tasoltaan ylemmän korkeakoulun opetusta sisältäen tutkielman. Koulutuksen sisällössä tulee huomioida, että vanhemman rakennuttajan tulee hallita laadullisesti, teknisesti ja taloudellisesti vaativien rakennuskohteiden rakennuttaminen ja omata kyky toimia rakennuttajaorganisaation esimiehenä.

Hakijan tulee olla läpäissyt sihteerijärjestön järjestämän valtakunnallisen kirjallisen pätevyystason pätevyystentin (RAP-talo tai RAPS-talo). Pätevyyttä haettaessa tentti ei saa olla 5 vuotta vanhempia.

RAP/RAPS-koulutus on voimassa 7 vuotta siitä, kun se on hyväksytysti suoritettu. Tentti on voimassa 5 vuotta.

Jos henkilö ei ole hakenut pätevyyttä 7 vuoden kuluttua koulutuksen päättymisestä, tulee hänen osoittaa päivityskoulutusta yhteensä 3 päivää hakemushetkeä edeltävältä 5 vuodelta suoritetun RAP/RAPS-koulutuksen ja voimassa olevan tentin lisäksi

FISEn hyväksymät RAP- ja RAPS-koulutukset ja pätevyystentit löytyvät kohdasta pätevyyskoulutus ja tentit.

2. TYÖKOKEMUS

RAP- pätevyyteen vaaditaan rakennusalan työkokemusta tutkinnosta ja työn vaativuudesta riippuen seuraavasti:

 • Rakennusmestari(AMK) (tai aiempi teknikko) vähintään 8 vuotta
 • Rakennusalan insinööri(AMK) tai rakennusarkkitehti(AMK) (tai vastaavat aiemmat tutkinnot) vähintään 6 vuotta
 • Rakennusalan diplomi-insinööri, arkkitehti tai insinööri(YAMK) vähintään 4 vuotta
 • Muu tutkinto 8 vuotta.

RAP-työkokemuksen arviointiperusteet:

 • Arvioinnissa otetaan huomioon viimeisen 15 vuoden työkokemus.
 • Työkokemuksesta tulee kaikilla olla vähintään 3 vuotta rakennuttajatehtäviä.
 • Työkokemus tulee pääsääntöisesti olla kokonaisuudessaan vaaditun tutkinnon suorittamisen jälkeistä. Ennen vaaditun rakennusalan tutkinnon suorittamista kertynyt rakennusalan työkokemus voidaan erityisin edellytyksin hyväksyä rakennuttajapätevyyttä arvioitaessa:
  • Kyseisen työkokemuksen tulee olla pidempiaikaista, täysipäiväistä ja yhtäjaksoista, ja jonka voidaan todeta kehittäneen hakijan edellytyksiä rakennuttajatehtäviin
  • Kyseisestä työkokemuksesta huomioidaan 1/3. Ts. 2/3 rakennusalan työkokemuksesta tulee olla tutkinnon jälkeistä.
  • RAP-pätevyyteen vaadittu rakennuttajatyökokemus min. 3 vuotta tulee aina olla kokonaisuudessaan tutkinnon jälkeen hankittua
  • Kyseisestä työkokemuksesta tulee hakijan laatia kattava selvitys, josta käy ilmi työnantajakohtaisesti työkokemuksen kesto ja täysipäiväisyys sekä hakijan tehtävät ja rooli.
  • Tämä poikkeus koskee vain rakennusalalla toimineita ja rakennusalan tutkinnon jatko-opiskelleita. Muun kuin rakennusalan korkeakoulututkinnon osalta ei aikuiskoulutustapauksissakaan tehdä poikkeuksia.
  • RAPS-pätevyyttä jatko-opiskellut ja tutkinnon edeltävää työkokemusta hyödyntävä hakija voi hakea RAP-pätevyyden saatuaan, toimittuaan ensin vähintään 5 vuotta RAP-pätevyysluokan tehtävissä
 • Rakennuttamisen työkokemuksesta tulee vähintään puolet olla Suomessa hankittua.
 • RAP-pätevyyteen kuuluu ensisijaisesti toimiminen aidosti rakennuttajana ohjaten hanketta tilaajan eduksi. Tällä tarkoitetaan, että henkilö toimii rakentamispalvelutuottajasta (rakennusliikkeistä) riippumattomana tilaajan edustajana ja hankkii rakentamispalvelut markkinoilta ulkopuolisilta palveluntuottajilta (tilanteeseen sopivimmalla toteutusmuodolla). Henkilö hoitaa mm. rakennusurakkasopimusten lisä- ja muutostöihin, aikatauluihin yms. tulkintaan ja ristiriitoihin sekä takuukysymyksiin liittyvät tehtävät tilaajansa riippumattomana edunvalvojana.
 • Kokemuksen tulee kattaa rakennuttamisen olennaiset vaiheet C-IJ (3-7). Jonkun edellä mainitun vaiheen omakohtainen kokemus voidaan osittain kompensoida toisen vaiheen A-K (1-8) erittäin vahvalla kokemuksella. Tämän toteamiseksi hakemukseen tulee liittää työnantajan allekirjoittama erillinen selvitys vaiheen puuttumisen perusteluista ja korvaamisesta. Vaiheilla A-K (sisältäen vaiheet C-IJ) tarkoitetaan Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelon HJR18 vaiheita.
 • Rakennusliikkeen palveluksessa toimiminen rakennuttajana voidaan  erityisin edellytyksin hyväksyä rakennuttajapätevyyttä arvioitaessa seuraavin periaattein:
  • Rakennusliikkeen palveluksessa kertynyt työkokemusaika huomioidaan pätevyyden arvioinnissa kertoimella 0,7 (eli hyväksyttävääkin rakennusliikkeessä hankittua rakennuttajatyökokemusta vaaditaan enemmän kuin rakentamispalvelutuottajasta riippumattomasti toimineelta rakennuttajalta),
  • rakennusliikkeessä hankittu rakennuttajatyökokemus voidaan ottaa huomioon siltä osin, kuin rakennuttajatehtäviä on hoidettu erillään rakennusliikkeen tuotanto‐organisaatiosta ja työmaanjohto-organisaatiosta ja että rakennuttajatehtävät sisällöltään, luonteeltaan ja vaativuudeltaan vastaavat haettavan rakennuttajapätevyyden edellyttämiä rakennuttajatehtäviä ja vastuuta rakennushankkeen toteutuksesta,
  • em. edellytysten täyttyessä ja kertoimella 0,7 huomioituna hyväksytään se, että rakennusliikkeessä rakennuttajakokemuksensa hankkinut pätevyyden hakija ei ole toiminut aidossa tilaajan edunvalvojan roolissa ja on esimerkiksi sopinut kohteiden urakoista työnantajayhteisöönsä kuuluvan tuotanto-organisaation kanssa. Tämän aidon tilaajan edunvalvontatehtäviin liittyvän rakennuttajatyökokemuksen puutteen kompensaatioksi edellytetään, että rakennusliikkeessä rakennuttajakokemuksensa hankkinut on henkilökohtaisesti toiminut johtavassa, vastuullisessa ja rakennushankkeen vaiheet (RAP‐pätevyydessä C‐IJ ja RAPS‐pätevyydessä A‐K) kattavassa rakennuttajaroolissa ja lisäksi pätevöitynyt hankkeiden kehittämiseen liittyvissä tehtävissä, kuten esim. kaavoitus‐, maankäyttösopimus‐, kiinteistökauppa‐, sijoittaja‐ ja vuokralaisneuvotteluissa. RAP‐pätevyyttä haettaessa jonkun hankevaiheen C‐IJ kokemuspuute voidaan osittain kompensoida tietyn vaiheen A‐K (1‐8) erittäin vahvalla kokemuksella. RAPS‐pätevyydessä täytyy kokemuksen kattaa kaikki vaiheet A‐K. Vaiheilla A-K (sisältäen vaiheet C-IJ) tarkoitetaan Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelon HJR18 vaiheita.
  • rakennusliikkeessä hankitusta rakennuttajakokemuksesta tulee laatia kattava, työnantajan edustajan vahvistama erillisselvitys yksityiskohtaisine työtodistuksineen, joista käy ilmi hakijan tehtävät ja rooli toiminnassaan rakennusliikkeen rakennuttajana.

RAPS- pätevyyteen edellytetään RAP-pätevyyttä ja vähintään viisi vuotta RAP-pätevyyden toteamisen jälkeistä rakennuttajakokemusta RAP-pätevyysluokan tehtävissä. Poikkeustapauksissa RAP-pätevyyttä ei vaadita, mikäli hakija erillisselvityksin osoittaa omaavansa pitkän ja laajan kokemuksen (kokemusta kattavasti 9 vuotta RAP/RAPS-pätevyysluokan tehtävistä). Kokemuksen tulee kattaa kaikki vaiheet A-K (1-8). Vaiheilla A-K (sisältäen vaiheet C-IJ) tarkoitetaan Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelon HJR18 vaiheita.

RAPS-työkokemuksen arviointiperusteet:

 • Työkokemuksen arvioinnissa otetaan huomioon viimeiset 15 v.
 • RAPS-pätevyyteen kuuluu ensisijaisesti toimiminen aidosti rakennuttajana ohjaten hanketta tilaajan eduksi. Tällä tarkoitetaan, että henkilö toimii rakentamispalvelutuottajasta (rakennusliikkeistä) riippumattomana tilaajan edustajana ja hankkii rakentamispalvelut markkinoilta ulkopuolisilta palveluntuottajilta (tilanteeseen sopivimmalla toteutusmuodolla). Henkilö hoitaa mm. rakennusurakkasopimusten lisä- ja muutostöihin, aikatauluihin yms. tulkintaan ja ristiriitoihin sekä takuukysymyksiin liittyvät tehtävät tilaajansa riippumattomana edunvalvojana
 • Rakennusliikkeen palveluksessa toimiminen rakennuttajana voidaan  erityisin edellytyksin hyväksyä rakennuttajapätevyyttä arvioitaessa seuraavin periaattein:
  • Rakennusliikkeen palveluksessa kertynyt työkokemusaika huomioidaan pätevyyden arvioinnissa kertoimella 0,7 (eli hyväksyttävääkin rakennusliikkeessä hankittua rakennuttajatyökokemusta vaaditaan enemmän kuin rakentamispalvelutuottajasta riippumattomasti toimineelta rakennuttajalta),
  • rakennusliikkeessä hankittu rakennuttajatyökokemus voidaan ottaa huomioon siltä osin, kuin rakennuttajatehtäviä on hoidettu erillään rakennusliikkeen tuotanto‐organisaatiosta ja työmaanjohto-organisaatiosta ja että rakennuttajatehtävät sisällöltään, luonteeltaan ja vaativuudeltaan vastaavat haettavan rakennuttajapätevyyden edellyttämiä rakennuttajatehtäviä ja vastuuta rakennushankkeen toteutuksesta,
  • em. edellytysten täyttyessä ja kertoimella 0,7 huomioituna hyväksytään se, että rakennusliikkeessä rakennuttajakokemuksensa hankkinut pätevyyden hakija ei ole toiminut aidossa tilaajan edunvalvojan roolissa ja on esimerkiksi sopinut kohteiden urakoista työnantajayhteisöönsä kuuluvan tuotanto-organisaation kanssa. Tämän aidon tilaajan edunvalvontatehtäviin liittyvän rakennuttajatyökokemuksen puutteen kompensaatioksi edellytetään, että rakennusliikkeessä rakennuttajakokemuksensa hankkinut on henkilökohtaisesti toiminut johtavassa, vastuullisessa ja rakennushankkeen vaiheet (RAP‐pätevyydessä C‐IJ ja RAPS‐pätevyydessä A‐K) kattavassa rakennuttajaroolissa ja lisäksi pätevöitynyt hankkeiden kehittämiseen liittyvissä tehtävissä, kuten esim. kaavoitus‐, maankäyttösopimus‐, kiinteistökauppa‐, sijoittaja‐ ja vuokralaisneuvotteluissa. RAP‐pätevyyttä haettaessa jonkun hankevaiheen C‐IJ kokemuspuute voidaan osittain kompensoida tietyn vaiheen A‐K (1‐8) erittäin vahvalla kokemuksella. RAPS‐pätevyydessä täytyy kokemuksen kattaa kaikki vaiheet A‐K (ks. hankevaiheen kokemuspuutteen kompensointi myös yllä).
  • rakennusliikkeessä hankitusta rakennuttajakokemuksesta tulee laatia kattava, työnantajan edustajan vahvistama erillisselvitys yksityiskohtaisine työtodistuksineen, joista käy ilmi hakijan tehtävät ja rooli toiminnassaan rakennusliikkeen rakennuttajana.
 • Kokemuksen tulee kattaa kaikki vaiheet A-K/HJR 18. A-vaiheen omakohtaisen rakennuttajatyökokemuksen vaatimuksesta voidaan lautakunnan niin harkitessa poiketa sellaisten hakijoiden osalta, jotka organisatorisista tai tilaajan ja konsulttien välisistä tehtäväjakosyistä johtuen eivät kyseisen vaiheen tehtäviä hoida, mutta voidaan katsoa vaiheen rakennuttajatehtävät, tarkoituksen ja projektikäytännöt omakohtaisesti tuntevan. Tämä puute voidaan kompensoida muiden vaiheiden B-K (1-8) erittäin vahvalla kokemuksella. Tämän toteamiseksi hakemukseen tulee liittää työnantajan allekirjoittama erillinen selvitys A-vaiheen puuttumisen perusteluista sekä sen käytännön tuntemisesta ja korvaamisesta muiden vaiheiden B-K (1-8) erittäin vahvalla kokemuksella.

Pätevyyden uusiminen

Pätevyys on voimassa 7 vuotta kerrallaan, jonka jälkeen pätevyys tulee uusia.

Pätevyyden uusimisella hakija osoittaa, että on toiminut aktiivisesti todetun pätevyyden määrittelemässä tehtävässä. Hakemuksesta tulee käydä ilmi tiedot työsuhteista, työkokemuksesta ja päivityskoulutuksesta pätevyyden voimassaoloajalta.

1. TYÖKOKEMUS

Vähintään 3 vuoden työkokemus pätevyyttä ylläpitävissä tehtävissä pätevyyden voimassaoloajalta. Osa tästä kokemuksesta tulee olla viimeisen kahden vuoden ajalta.

2. PÄIVITYSKOULUTUS

Pätevyyttä uusittaessa on osoitettava ylläpitäneensä ja kehittäneensä osaamistaan päivityskoulutuksella. Rakennuttamista tukevaa päivityskoulutusta tulee olla vähintään 3 koulutuspäivää (21 opetustuntia) tai 3 op edeltävältä 7 vuoden rekisteröintiajalta.

Jos jo todettua pätevyyttä ei uusita viimeistään seitsemän vuoden sisällä sen päättymispäivästä eli se ehtii mennä yli 7 vuotta vanhaksi, vaaditaan päivityskoulutusta yhteensä 10 päivää hakemushetkeä edeltävältä 5 vuodelta normaalilta uusimiselta vaaditun 3 päivän sijasta. Tässä tapauksessa tentti tulee uusia.

Hakuohjeet

Pätevyyttä tai pätevyyden uusimista haetaan pätevyyskohtaisella määrämuotoisella sähköisellä hakulomakkeella. Hakulomakkeisiin pääset alla olevasta HAE PÄTEVYYTTÄ-painikkeesta tai sivuston samannimiseltä välilehdeltä.

Pätevyyshakemuksen käsittely- ja rekisteröintimaksut löytyvät Pätevyydet >Fise pätevyyden hakeminen> Hakuohjeet sivulta.

Hakemusten on oltava perillä viimeistään 2 viikkoa ennen pätevyyslautakunnan kokousta. Pätevyyslautakunnan tulevat kokoukset sekä lisätietoja pätevyyden hakemisesta antavan pätevyyslautakuntaa ylläpitävän sihteerijärjestö RAKLI:n yhteystiedot löydät täältä

HAE PÄTEVYYTTÄ