Energiatodistuksen laatija

Energiatodistuksen laatijan pätevyys on lain edellyttämä. Energiatodistuksen saa laatia henkilö, jonka pätevyys on todettu ja voimassa, joka on rekisteröity energiatodistusten laatijoista pidettävään rekisteriin ja jonka osalta toiminnan harjoittamisen yleiset edellytykset täyttyvät (Laki rakennuksen energiatodistuksesta 50/2013 12 §).

Lailla Rakennuksen energiatodistuksesta 50/2013 saatettiin voimaan EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivi(2010/31/EU) energiatodistusta koskevilta osiltaan. Rakennuksen omistajan on hankittava energiatodistus, kun uudelle rakennukselle haetaan rakennuslupaa. Todistus on myös oltava silloin, kun rakennus tai sen osa myydään tai vuokrataan.

Ajantasaista tietoa rakennusten energiatehokkuudesta ja sitä koskevasta lainsäädännöstä löytyy Ympäristöministeriön verkkosivuilta (Rakennusten energiatehokkuus).

FISEn toteamat energiatodistuksen laatijoiden pätevyydet merkitään Asumisten rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn energiatodistusten laatijoiden rekisteriin (www.energiatodistusrekisteri.fi).

Energiatodistuksen laatijan pätevyyttä haetaan alla olevalla hakulomakkeella sekä ilmoittaudutaan viralliseen pätevyystenttiin. Samalla lomakkeella haetaan myös pätevyyden uusimista.

Hakulomakkeen täyttöohjeet

SÄHKÖINEN HAKULOMAKE

Pätevyysluokat

Energiatodistuksen laatimistehtävän vaativuustasot ovat

  • perustaso ja
  • ylempi taso.

Valtioneuvoston asetuksen rakennuksen energiatodistuksen laatijan pätevyydestä 170/2013 1 §:n mukaan vaativuustaso on yleensä perustaso. Vaativuustaso on ylempi taso seuraavissa tapauksissa:

  • energiatodistus laaditaan jäähdytetylle rakennukselle tai rakennuksen osalle
  • energiatodistusta laadittaessa laskennallisen kokonaisenergiankulutuksen laskemiseen käytetään laskentamenetelmää, jossa lämmönsiirron laskennassa otetaan huomioon rakenteiden lämmönvarausominaisuus ajasta riippuvaisena (dynaaminen laskentamenetelmä).

Pätevyysvaatimukset

Pätevyysvaatimukset perustuvat VN:n asetukseen 170/2013. Pätevyysvaatimukset koostuvat tutkinto- ja pätevyystenttivaatimuksista.

1. TUTKINTO

Taulukko. Tutkintovaatimus pätevyysluokittain.

LUOKKA TUTKINTO
Perustaso Rakennus-, talotekniikka- tai energiatekniikka-alan ylempi korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto taikka aikaisempi rakennusinsinöörin, rakennusarkkitehdin, lvi-, kone- tai sähköinsinöörin, lvi- tai sähköteknikon taikka rakennusmestarin tutkinto. Tutkinnon korvaavaksi työkokemukseksi hyväksytään vähintään kolmen vuoden työkokemus rakennusten energiatehokkuuteen liittyvissä tehtävissä
Ylempi taso Rakennus-, talotekniikka- tai energiatekniikka-alan ylempi korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto taikka aikaisempi rakennusinsinöörin, rakennusarkkitehdin tai lvi-, kone- tai sähköinsinöörin tutkinto. Tutkinnon korvaavaksi työkokemukseksi hyväksytään vähintään vuoden työkokemus rakennusten energiatehokkuuden laskennasta dynaamisella laskentamenetelmällä, jos hakijalla on vaativuustasoltaan perustason energiatodistuksen laatijan pätevyys.

2. PÄTEVYYSTENTTI

Pätevyyden edellytyksenä on hyväksytysti suoritettu kyseisen pätevyystason energiatodistuksen laatijan pätevyystentti. FISEn pätevyystentin järjestää sihteerijärjestö SuLVI. Lisätietoja sihteerijärjestön järjestämiin pätevyystentteihin löytyy kohdasta pätevyyskoulutus ja –tentit.

Pätevyyden uusiminen

Pätevyys on voimassa 7 vuotta kerrallaan, jonka jälkeen pätevyys tulee uusia.

Lain rakennuksen energiatodistuksesta 50/2013 13 § mukaan pätevyyden uudistamiseksi energiatodistuksen laatijan tulee pitää ammattitaitoaan yllä energiatodistusten laatimisella, ammattitaitoa ylläpitävällä koulutuksella tai näihin rinnastettavalla tavalla.

Pätevyyden voi uusia neljällä vaihtoehtoisella tavalla:

  1. Uusiminen pelkillä energiatodistuksilla
  2. Uusiminen pelkillä päivityskoulutuspäivillä
  3. Uusiminen energiatodistuksilla ja päivityskoulutuspäivillä
  4. Uusiminen pelkällä tentillä
PERUSTASO YLEMPI TASO
1. Uusiminen pelkillä energiatodistuksilla Hakija esittää listauksen viimeisen kolmen (3) vuoden aikana tekemistään energiatodistusrekisterissä olevista energiatodistuksista.
Energiatodistuksia tulee olla listauksessa vähintään 30 kpl.
Hakija esittää listauksen viimeisen kolmen (3) vuoden aikana tekemistään energiatodistusrekisterissä olevista energiatodistuksista.
Energiatodistuksia tulee olla listauksessa vähintään 30 kpl ja näistä ylemmän tason todistuksia vähintään 2 kpl.
2. Uusiminen pelkillä päivityskoulutuspäivillä Hakija esittää todistukset osallistumisesta vähintään kuuteen (6) pätevyyttä ylläpitävään koulutuspäivään (n. 7 opetustuntia/ koulutuspäivä) viimeisen 7 vuoden aikana. Energiatodistuksen laatimista ylläpitäviä koulutuksia voivat olla mm.

-Energiatodistuksen laatijoiden ajankohtaispäivät (enintään 4 kpl)

-Energiatodistuksen laatijoille kohdistetut täydennyskoulutukset, esim. Tehosta työtäsi energiatodistuksen laatijana, Energiatodistuksen laskenta, Energiatodistusten laatijan koulutus, Dynaaminen laskenta.

Koulutuspäivistä vähintään 2 kpl tulee olla muita kuin energiatodistuksen laatijan ajankohtaispäiviä.
Hakija esittää todistukset osallistumisesta vähintään kuuteen (6) pätevyyttä ylläpitävään koulutuspäivään (n. 7 opetustuntia/ koulutuspäivä) viimeisen 7 vuoden aikana. Energiatodistuksen laatimista ylläpitäviä koulutuksia voivat olla mm.

-Energiatodistuksen laatijoiden ajankohtaispäivät (enintään 4 kpl)

-Energiatodistuksen laatijoille kohdistetut täydennyskoulutukset, esim. Tehosta työtäsi energiatodistuksen laatijana, Energiatodistuksen laskenta, Energiatodistusten laatijan koulutus, Dynaaminen laskenta. 

Koulutuspäivistä vähintään 2 kpl tulee olla muita kuin energiatodistuksen laatijan ajankohtaispäiviä. Koulutuspäivissä tulee olla dynaamista laskentaa tukevia sisältöjä.
3. Uusiminen energiatodisuksilla ja päivityskoulutuspäivillä Hakija esittää listauksen viimeisen kolmen (3) vuoden aikana tekemistään energiatodistusrekisterissä olevista energiatodistuksista ja todistukset osallistumisesta pätevyyttä ylläpitävään koulutukseen (n. 7 opetustuntia/ koulutuspäivä) viimeisen 7 vuoden aikana.

-Energiatodistuksia 25-29 kpl + koulutuspäiviä vähintään 1 kpl

-Energiatodistuksia 20-24 kpl + koulutuspäiviä väh. 2 kpl

-Energiatodistuksia 15-19 kpl + koulutuspäiviä väh. 3 kpl, joista vähintään 1 kpl tulee olla muita kuin energiatodistuksen laatijan ajankohtaispäiviä

-Energiatodistuksia 10-14 kpl + koulutuspäiviä väh. 4 kpl, joista vähintään 1 kpl tulee olla muita kuin energiatodistuksen laatijan ajankohtaispäiviä

-Energiatodistuksia 5-9 kpl + koulutuspäiviä väh. 5 kpl, joista vähintään 2 kpl tulee olla muita kuin energiatodistuksen laatijan ajankohtaispäiviä.
Hakija esittää listauksen viimeisen kolmen (3) vuoden aikana tekemistään energiatodistusrekisterissä olevista energiatodistuksista ja todistukset osallistumisesta pätevyyttä ylläpitävään koulutukseen (n. 7 opetustuntia/ koulutuspäivä) viimeisen 7 vuoden aikana.

-Energiatodistuksia 25-29 kpl (*) + koulutuspäiviä vähintään 1 kpl

-Energiatodistuksia 20-24 kpl (*) + koulutuspäiviä väh. 2 kpl

-Energiatodistuksia 15-19 kpl (*) + koulutuspäiviä väh. 3 kpl, joista vähintään 1 kpl tulee olla muita kuin energiatodistuksen laatijan ajankohtaispäiviä

-Energiatodistuksia 10-14 kpl (**) + koulutuspäiviä väh. 4 kpl, joista vähintään 1 kpl tulee olla muita kuin energiatodistuksen laatijan ajankohtaispäiviä

-Energiatodistuksia 5-9 kpl (**) + koulutuspäiviä väh. 5 kpl, joista vähintään 2 kpl tulee olla muita kuin energiatodistuksen laatijan ajankohtaispäiviä.

(*) Todistuksista vähintään 2 tulee olla ylemmän tason todistuksia.

(**) Todistuksista vähintään 1 tulee olla ylemmän tason todistus ja koulutuspäivissä tulee olla dynaamista laskentaa tukevia sisältöjä.
4. Uusiminen pelkällä tentillä Hakija osallistuu FISEn energiatodistuksen laatijan perustason pätevyystenttiin ja suorittaa sen hyväksytysti. Tenttisuoritus on voimassa viisi (5) vuotta suorituspäivästä. Hakija osallistuu FISEn energiatodistuksen laatijan ylemmän tason pätevyystenttiin ja suorittaa sen hyväksytysti. Tenttisuoritus on voimassa viisi (5) vuotta suorituspäivästä.

Energiatodistusten täytyy olla virallisia energiatodistusrekisteriin tallennettuja todistuksia. Pätevyyslautakunnan sihteeri voi tarkistaa energiatodistusrekisteristä listauksen tiedot

Hakuohjeet

Pätevyyttä tai sen uusimista haetaan hakulomakkeella, joka avautuu SÄHKÖINEN HAKULOMAKE -painikkeesta tämän sivun yläosassa. Tutustu ennen lomakkeen täyttöä Hakulomakkeen täyttöohjeeseen, jossa on esitetty ohjeet pätevyyden hakemiseksi. Samalla hakulomakkeella haetaan myös osallistumisoikeutta energiatodistuksen laatijan tenttiin.

Pätevyyshakemuksen käsittely- ja rekisteröintimaksut löytyvät Pätevyydet >Fise pätevyyden hakeminen> Hakuohjeet sivulta kohdasta "poikkeavat pätevyysmaksut".

Hakemusten on oltava perillä viimeistään 2 viikkoa ennen pätevyyslautakunnan kokousta. Pätevyyslautakunnan tulevat kokoukset sekä lisätietoja pätevyyden hakemisesta antavan pätevyyslautakuntaa ylläpitävän sihteerijärjestö SuLVI:n yhteystiedot löydät täältä